Отговорности на учител

“Вярвам, че учител, който обучава, без да е вдъхнал у учениците си желание да учат, кове студено желязо.”

  • Създаване на атмосфера на уважение, обич и доверие;
  • Качествено и образно преподаване на достъпен и разбираем език;
  • Фокусиране върху индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене;
  • Откриване на силните страни на учениците и тяхното надграждане;
  • Мотивиране и стимулиране на учениците да учат и да се развиват;
  • Насърчаване на инициативността на учениците да предлагат различни решения на даден проблем.