Професионални обучения

2016 – 2017г.

Тази учебна година беше изключително важна в професионално отношение за мен. Имах възможност да участвам в редица обучения и семинари в страната и чужбина, чиито работен език беше английски. Потопих се в образователната среда на страни като Америка, Испания, Турция, Румъния.

Общ брой придобити квалификационни кредити- 5.

2017 – 2018г.

Поставено бе ново начало за повишаване на професионалната ми квалификация. Работата по още един вътрешноучилищен проект свързан с насърчаване на функционалната грамотност спомогна за моето професионално израстване и насочване към научната дейност.

Общ брой придобити квалификационни кредити- 5.

2018 – 2019г.

Годината бе изпълнена с интересни и полезни обучения. Участието ми в международна конференция и симпозиум спомогна за оформянето на научен стил на писане. Под печат са три мои публикации свързани с функционалната грамотност, които са част от разработки за придобиване на докторска степен.

Общ брой придобити квалификационни кредити- 7.