• За контакти

  ДИРЕКТОР
  ВАНЯ ХРИСТОВА
  тел: +359 0894461241


  ЗАМ. ДИРЕКТОР
  ТАТЯНА НИКОЛОВА
  тел: +359 0887841066


  ЗАС
  МАРИЯ ТОМАНОВА
  тел: +359 0893406124


  имейл:                                      info-1600562@edu.mon.bg

 • Публикации в:COVID -19 Архиви - ДГ „ПЪРВИ ЮНИ" КАРЛОВО

  Мерки за организиране на дейностите в детската градина от 15.09.2020г.

  Уважаеми родители,

  Предоставяме на Вашето внимание новите МЕРКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19.
  Виж още...

  ВАЖНО! ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРИЕМА НА ДЕЦАТА

  Уважаеми родители,

  Всеки родител на дете, което ще възстанови посещението си в ДГ,,Първи юни“ е длъжен да се запознае подробно в сайта на ДГ,,Първи юни“ с ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЪРВИ ЮНИ“ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19. /Виж тук/

  и с МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДГ „ПЪРВИ ЮНИ“ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИЕМА НА ДЕЦА. /Виж тук/

  На 01.06.2020г. родителите на децата, които са заявили, че децата им ще са на градина, задължително трябва да  носят попълнена декларацията. Без такава декларация няма да бъде приемано детето. Напомняме Ви, че от сайта може да си изтеглите и бланката декларация и да я носите попълнена в деня на посещението на детето. Не забравяйте и найлонови торбички за обувките на децата, както и задължението всяка вечер да взимате пантофките на децата за почистване и дезинфекция!

  Децата ще се приемат на двора, ако климатичните условия го позволяват, а при лошо време ще се приемат до двата входа, както следва:

  • Първа група ,,Златно сърце“ – Родителите влизат от външната врата на източен вход. Децата ще се приемат и предават на служител на източен вход на сградата от 07.30 – 08.00 ч. При взимане на децата, родителите трябва да звънят на домофона на група „Златно сърце“ при неблагоприятни климатични условия или от площадката на група „Златно сърце“ когато децата са навън. Децата ще бъдат предавани от служител на родителите, в интервала 16.00–17.45 ч. 
  • ВтораА група „Слънце“ – Родителите влизат от външната врата на южен вход. Децата ще се приемат и предават на служител на южен вход на сградата от 07.30 – 08.00 ч. При взимане на децата, родителите трябва да звънят на домофона на група „Слънце“ при неблагоприятни климатични метеорологични условия или от площадката на групата когато децата са навън. Децата ще бъдат предавани от служител на родителите, в интервала 16.00–17.45 ч.
  • ВтораБ група „Пъргави кончета“ – Родителите влизат от външната врата на южен вход. Децата ще се приемат и предават на служител на южен вход на сградата от 07.30 – 08.00 ч. При взимане на децата, родителите трябва да звънят на домофона на група „Пъргави кончета“ при неблагоприятни климатични условия или от площадката на групата когато децата са навън. Децата ще бъдат предавани от служител на родителите, в интервала 16.00–17.45 ч.
  • Трета група „Пчелица“ Родителите влизат от външната врата на южен вход. Децата ще се приемат и предават на служител на южен вход на сградата от 07.00 – 07.30 ч. При взимане на децата, родителите трябва да звънят на домофона на група „Пчелица“ при неблагоприятни климатични условия или от площадката на групата когато децата са навън. Децата ще бъдат предавани от служител на родителите, в интервала 16.00–17.45 ч.
  • ЧетвъртаА група „Слънчеви зайчета“ Родителите влизат от външната врата на южен вход. Децата ще се приемат и предават на служител на южен вход на сградата от 07.00 – 07.30 ч. При взимане на децата, родителите трябва да звънят на домофона на група „Слънчеви зайчета“ при неблагоприятни климатични условия или от площадката на групата когато децата са навън. Децата ще бъдат предавани от служител на родителите, в интервала 16.00–17.45 ч.
  • ЧетвъртаБ група ,,Звездица“ – Родителите влизат от външната врата на източен вход. Децата ще се приемат и предават на служител на източен вход на сградата от 07.00 – 07.30 ч. При взимане на децата, родителите трябва да звънят на домофона на група „Звездица“ при неблагоприятни климатични условия или от площадката на група „Звездица“, когато децата са навън. Децата ще бъдат предавани от служител на родителите, в интервала 16.00–17.45 ч.
  • ЧетвъртаВ група ,,Здравец“ филиал с. Дъбене – децата ще се приемат и предават на служител на входа от 07.00 – 08.00 ч. При взимане на децата, родителите звънят на звънеца на групата и изчакват пред входа при неблагоприятни климатични условия или от площадката в двора, когато децата са навън. Децата ще бъдат предавани от служител на родителите, в интервала 16.00–17.45 ч. 
  • ЧетвъртаВ група ,,Радост“ филиал с. Войнягово – децата ще се приемат и предават на служител на входа от 07.00 – 08.00 ч. При взимане на децата, родителите звънят на звънеца на групата и изчакват пред входа при неблагоприятни климатични условия или от площадката в двора. Децата ще бъдат предавани от служител на родителите, в интервала 16.00–17.45 ч.

  Този график е направен, за да се ограничат контактите между родители и деца от различни семейства, с цел опазване на тяхното здраве и здравето на персонала. Определили сме допълнителен прием на деца в основната сграда в гр. Карлово, които по обективни причини не са успели да се вместят в гореописаният график  от 08.00 ч. до 08.15 ч. само след предварително информиране на учителя на съответната група. Сутрешният филтър ще се извършва от медицинската сестра на входа. 

  Изключение се допуска само за деца от едно семейство, които могат да бъдат водени/взимани в един и същи час. 

  До четвъртък, всяка седмица родителите са длъжни да дадат информация на учителите на съответната група дали детето им ще посещава детската градина следващата седмица. 

  Уважаеми родители, за да избегнем притесненията на децата, моля да ги подготвите, че техните учители и хората, които се грижат за тях също ще бъдат с предпазни средства. 

  Ситуацията е необичайна за всички нас, вярвам, че заедно по-лесно ще преминем през това предизвикателство. 

  Екипът на ДГ „Първи юни“-гр. Карлово предварително благодари за Вашето съдействие!

  Виж още...

  В А Ж Н О ! ! !

  Уважаеми родители,

  Oдобрени са Мерки за възстановяване приема на децата след отмяната на извънредното положение. За екипа на ДГ,,Първи юни“-гр. Карлово, опазването и защитата на здравето и безопасността на децата винаги са били от първостепенно значение.

  Поетапното отваряне на детските градини, предвижда да се създадат нови правила, които стриктно да се спазват от всички. Броят на децата в група се предвижда да бъде редуциран до 10-12 деца.

  Мерките предвиждат отварянето на детските градини да е подчинено на няколко основни принципа, описани по-долу. Необходимо е всички участници в предучилищното образование да са подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка и да носят отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето – своето, на своите близки и на околните. Тези мерки ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в зависимост от епидемиологичната ситуация.

  1. Макар че детските градини/ясли се отварят за посещение от всички деца, в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина се налага използването на обществен транспорт – вътрешноградски или между населените места. Анализът на ситуацията към момента показва, че опасността съвсем не е преминала, ето защо е въпрос на отговорност родителите, които могат да намерят друго, по-безопасно решение за своите деца, да не ги изпращат в детска градина/ясла.
  2. Подновяването на посещението на детска градина/ясла може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето. В тази връзка отговорността за решението за посещаване на детската градина остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската градина, още повече, че физическият контакт при ежедневното и в продължение на часове общуване между децата и с персонала, който се грижи за тях, е неизбежен. За подновяване на посещението на децата от родителите не се изисква представянето на медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба No 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и чл. 21, ал. 2, 3 и 4 от Наредба No 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. Посещението на детска градина/ясла от деца с хронични заболявания (в т.ч. деца със СОП с хронични заболявания) се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.
  3. Отварянето на детските градини/ясли за посещение може да започне в периода 22 май – 1 юни по решение на детската градина/ясла и съгласувано с родителите само след осигурени строги санитарно-хигиенни условия и прилагане на приложимите противоепидемични мерки. Посещението на детска градина/ясла е допустимо само за деца, които са вече записани в съответната детска градина/ясла през учебната 2019-2020 година. Отчитайки традиционната средномесечна посещаемост през лятото, както и заявената в проведената анкета с родители готовност да пуснат децата си на детска градина, очакваният брой в група ще бъде между 12 и 16 деца. В случай на едновременно присъствие на повече от 20 деца от една група в детската градина/ясла се предприемат действия за разделянето им в подгрупи чрез обособяване на отделни кътове в рамките на общото помещение или се търси друго подходящо решение. В зависимост от промяната в ситуацията или според решението на родителите този график следва да се актуализира своевременно.
  4. Приемът в детската градина/ясла се извършва по предварително оповестен график/ред, при необходимост и в по-дълъг интервал от време, а ако климатичните условия го позволяват – на двора или на специално обособено пространство, осигуряващо отстояние на най-малко 2 м между семействата, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина/ясла. За тази цел е необходимо отварянето на всички възможни входове на детската градина/ясла, което ще гарантира физическата дистанция между децата от отделните групи. Приемът в детската градина/ясла се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане. От момента на
   влизане на детето в сградата на детската градина/ясла от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е изрично препоръчано от личния му лекар. Когато атмосферните условия не позволяват, ръководството на детската градина/ясла следва да създаде организация, която да осигури безопасното приемане и предаване на децата без да се
   допускат родителите в сградите на детската градина.
  5. С децата, които подновяват посещението си на детска градина/ясла, не се провеждат педагогически ситуации, а само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие с акцент върху изграждане на навици за здравословен начин на живот и усвояване на социални умения, а при възможност и необходимост – и дейности за обща и/или допълнителна подкрепа, включително за децата със СОП.
  6. При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда. Когато това е възможно храненето на децата също се организира и осъществява на открито.
  7. Не се допуска събиране на една място на персонал от детската градина/ясла освен ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата, както не се допускат и контакти на член от персонала на детската градина/ясла с повече от една група. Предвид спецификата на работата в детските градини/ясли следва да е ясно, че:
   • спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група не е възможно;
   • физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи;                                                            • физическата дистанция е задължителна между персонала в отделни групи;
   • физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на
   детската градина/ясла.

  От родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска градина, се очаква:

  • най-късно два работи дни преди планираното посещение да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина/ясла, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой;
  • да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина/ясла;
  • да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина/ясла и обратно винаги, когато това е възможно;
  • да водят детето си на детска градина/ясла и да го вземат при стриктно спазване на графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;
  • да се запознаят с предоставените им от детската градина/ясла полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им;
  • да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина/ясла, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;                           • да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина/ясла, че то проявява признаци на заболяване;
  • да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина/ясла, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;
  • да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина/ясла (след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина/ясла възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи);
  • да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на
  лекуващия/личния лекар на детето.

  След като се запознаете с одобрените мерки, задължително попълнете анкетата:

  АНКЕТА за възстановяване приема на децата в ДГ,,Първи юни“-гр. Карлово след отмяната на извънредното положение

  В случай, че решите да възстановите посещението на детето в детската градина сте задължени да подготвите, подпишете и представите Информирано съгласие при първоначалния прем на детето.

  ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ за посещение на детето ми в ДГ „Първи юни“-гр. Карлово

   

   

  Виж още...
 • Последни публикации

 • Архив на публикациите

 • Календар

  април 2024
  П В С Ч П С Н
  « мар.    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930  

 • Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
  Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
  Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.