Детска градина №1 „Ведрица“ гр. Благоевград е първото детско заведение с обществена значимост за града и е създадена през 1949г. Намира се в идеален център и е в екологично чист район. Граничи с градски парк и с една от пешеходните зони на града. Въпреки това, че детската градина е построена преди 69г. материалната база е изцяло подновена и съобразена със съвременните изисквания за функционалност и ергономичност. Освен комфортни занимални за децата има обособени специализирани кабинети: интерактивен, здравен, логопедичен и кабинет по безопасно поведение по пътищата. Групите разполагат с необходимите мултимедийни средства и продукти за ежедневната работа с децата. Храната, която се предоставя на децата се приготвя в специално обособен кухненски блок. Освен, че е вкусна и питателна е съобразена с европейските стандарти за качество. Децата играят, престояват и общуват с природната среда, благодарение облагороденото дворно пространство. Базата е съобразена с изистванията за подкрепяща среда за деца със специални потребности. Към детското заведение има новооткрит филиал, в който са настанени децата преди постъпване в училище. В детската градина се възпитават и обучават 217 деца на възраст от три години до постъпването им в училище, разпределени в детски групи по възраст. Работим по наша програмна система, която включва стратегията на ДГ, тематични разпределения, работа с обществине институции и родителите. Тя е създадена в отговор на изискванията на новия Закон за предучилищно и училищно образование. В този закон детската градина заема важно за образователната система място. В работата си учителите използват различни помагала както в книжен, така и в електронен вариант. Успешно се прилагат иновативни подходи в работата с децата. Намират приложение съвременни средства като интерактивна дъска, мултимедия и посредсвом презентациии се представя по интересен и забавен начин образователното съдържание. Всички допълнителни средства през последните години се насочват към закупуване на дигитална техника, в помощ на работата. Резултатите обобщават и се съхраняват в портфолия, както на децата индивидуално, така и на групата като цяло. Имаме изведен положителен опит в областта на екологичното възпитание и за обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст. Детската ни градина е база на ЮЗУ“ Неофит Рилски“ и в нея се обучават практически много студенти. От студентите, преминали практическо обучение в детската градина , правим подбор на кадри. Работим по много европейски програми и използваме всяка възможност за участие с цел надграждане на компетенции на педагогическите специалисти, набиране на допълнителни средства ,обучение на студенти. Във ДГ №1 освен вътрешна институционална квалификационна дейност се провежда и външна, на която се споделя добрият опит със учители и директори от града и региона. На тези практики се демонстрират всички нововъведения. Извън задължителните програми в детската градина намират приложение допълнителни дейности като изучаване на чужд език, формиране на изобразителни умения , развиване на музикално-ритмични движения, развиване на спортно-състезателен дух чрез организирани занимания по спорт.
За децата се грижат педагогически и непедагогически специалисти. Педагогическите кадри са високо квалифицирани и включват: директор, учители, логопед, музикален педагог и хореограф. Всички притежават степен магистър в съответната област и професионално-квалификационна степен. Представят положителен опит чрез участие в международни и национални конференции, семинари, тренинги, практикуми и външни квалификации. Изключително амбициозен и иновативен екип, който се стреми към непрекъснато самоусъвършенстване и запазване на лидерската си позиция като детско заведение в града. Голяма част от непедагогическите специалисти са с по-високо образование от изискващото го за длъжността.
Децата в детската градина имат богата култура за възрастта си, благодарение и на това, че се предоставя възможност да са участници в културни прояви /театри, детски оперети, фестивали, празнични програми и др./. За тези си участия имат спечелени призови места и грамоти.
Освен, че имаме умения за работа в екип, умеем и да се забавляваме и разтоварваме чрез тиймбилдинг, екскурзии в страната, празнуване на празници заедно.
Активно участваме в културния живот на нашия град и сме градината с най-висок рейтинг по отношение на предпочитано от родителите детско заведение. Родителите са наши активни партньори и участници в дейността на детската градина. Сътрудничеството между самите родители се осъществява чрез регистрираното родителко настоятелство с нестопанска цел. Родителите са наши партньори в някои от проектите. Създаден е обществен съвет от родители, които са коректив на дейността на ДГ. Родителите на децата взимат участия в празниците, организирани от ДГ. Запазена емблема на детското заведение са празниците, посветени на деня на детето. Водещи сме в града в използването на нови методи на взаимодействие.

 


Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.