Достъп до информация

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Правомощия на директора

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Работно време: от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа

Телефон: 0878313580

E-mail: info-300506@edu.mon.bg

Адрес: ул. Стефан Стамболов №1, с.Джулюница

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация

Всеки гражданин на територията на Република България има право на достъп до обществена информация. Всяко юридическо лице има право на достъп до обществена информация. При упражняване на правото си на достъп до обществена информация, лицата не е необходимо да доказват наличието на законов интерес, както и да разясняват за причините и целите за упражняване на това право. При упражняване правото им на достъп, администрацията на учебното заведение, не може да ограничава лицата на основата на тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Ред и условия за повторно използване на информация

За постъпилите писмени искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, се прилага глава IV от ЗДОИ. Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето та решения по ЗДОИ се осъществява по реда на процедурите за достъп до информация. Информацията от обществения сектор се предоставя за повторно използване след заплащане на материалните разходи по предоставянето й, определени с тарифа, приета от Министерски съвет.