НАЧАЛО

 

 

 

Със Заповед 14-143/1995г. на МНО Центъра за работа с деца става Детски комплекс.С влизането на ЗПУО от 1.08.2016г.институцията приема името ЦПЛР-Център за подкрепа за личностно развитие.

ЦПЛР гр.Елена e институция в системата на предучилищното и училищно образование в която се организират дейности подкрепящи приобщаването,обучението и възпитанието на децата и учениците,както й дейности  з а развитие на техните интереси и способности.ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ; ул:“Поп Сава Катрафилов“№25

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ :                                                        ул:“Поп Сава Катрафилов“№25