Самостоятелна форма

из „ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА 

на училището през учебната 2023 /2024 година“

чл. 27 Организацията на обучението на учениците в самостоятелна форма се извършва съобразно  чл. 112 от ЗПУО

ал. 1 Самостоятелната форма на обучение се организира за:

т. 1 . лица, навършили 16-годишна възраст или след наказание на педагогически съвет  по  чл. 199, ал. 1 т. 5 от ЗПУО;

т. 2 Всеки ученик, желаещ да се обучава в самостоятелна форма и отговарящ на условията, се записва чрез подаване на заявление по образец на училището и документ за завършено образование в срок не по-късно от началото на учебната година.

ал. 2 Учениците са длъжни да:

т. 1 се информират за графика за изпитите на предстоящата изпитна сесия и подадат заявление за явяване на изпитите най-късно до един месец  преди началото на изпитната сесия;

т. 2 се явят в изпитната зала не по-късно от 10 минути преди началото на изпита  с документ за самоличност;

т. 3 оставят изключена  мобилната си техника на определеното за целта място по време на изпитите;

т. 4 се информират за резултатите от изпитите

ал. 3 Учениците имат право да:

т. 1. получат конспекти по всички предмети от учебния план от съответния класен ръководител

т. 2.бъдат консултирани по отделните учебни предметите по график, утвърден от директора на училището

……..