ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН! 

Уважаеми учители,

Скъпи ученици,

Първият учебен ден е вълнуващ празник за всеки от нас, защото е символ на почитта на българина към знанието и науката. Празник, който събира в едно приемствеността между поколенията, образователните ни традиции и надеждата за бъдещето.

Днес пред Вас се отварят нови, непознати хоризонти, независимо дали прекрачвате училищния праг за първи път или за поредна година. Бъдете смели, дръзновени, упорити, вървейки по най-ценния път – пътят на просвещението, духовността и мъдростта.

Пожелаваме Ви да търсите и откривате предизвикателствата всеки ден и час,  да бъдете удовлетворени от постиженията си и да съхраните енергията и вдъхновението си за развитие на родното училище!

Честит празник и на добър час!

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Уважаеми родители и ученици,

СУ „Анастасия Димитрова“, гр. Плевен  участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, по които училището участва са:

  • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

  • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

  • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Публикувано в Без категория | Коментирайте

24 май е най-светлият български празник и най-необикновеният български ден, защото е единственият, в който всички ние крачим заедно в една посока, водени от величавия химн на родното слово. Нека продължим да сме достойни следовници на просветителите, които милеят за род и родина!

    Както обичаме България, така да обичаме и българския език, който предците ни възпяваха, отглеждаха и браниха, защото е наше упование за бъдното и поколенията след нас, наш свещен обет! Нека да е светъл хоризонтът ни за пътуване към знанието и дните ни да са просветени с висота на духа!

Скъпи учители, благодарим Ви за Вашата всеотдайност вдъхновено да водите учениците към просвета.

Мили ученици, следвайте примера на Вашите преподаватели, съхранявайте високия дух на нашите книжовници, за да съградите един още по-добър свят!

Честит празник!

 

Публикувано в Без категория | Коментирайте