Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“,финансиран по ОП НОИР

През учебната 2019 / 2020 година ПГ по земеделие, град Търговище, се включи в  проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
В училището са сформирани седем групи за преодоляване на обучителни затруднения:

1. Група за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература  – 12 клас
Ръководител: Антония Димчева Раденкова
Участници: 5 ученици от 12 клас
Цел: Наблягане на най-често допусканите езикови грешки в речевите практики, да се усъвършенстват лингвистичните знания на учениците и комуникативно-речевите компетентности при подготовка за ДЗИ.

Очаквани резултати: Овладяване книжовните норми и познаване на автори, произведения и жанрова специфика на художествени творби, включени в ДЗИ.

2.Група за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература  – 10 клас

Ръководител: Нели Любчева Маринова
Участници:  6 ученици от 10“а“ и 10“б“клас
Цел: Учениците да овладеят знанията свързани с правоговорната, правописната, граматическата, пунктуационната и лексикална норма.
Очаквани резултати:
Умение за откриване на езикова грешка, редактиране на думи и текст. Тълкува изучавани творби и създава резюме.

3.Група за преодоляване на обучителни затруднения по Математика Ръководител: Галя Петрова Генчева

Участници: 7 ученици  от 10“а“ и 10“б“клас
Цел: Подготовка за Националното  външното оценяване

Очаквани резултати: Успешно представяне на Националното външно оценяване по математика в края на десети клас.

4.Група за преодоляване на обучителни затруднения по История и цивилизация – 10 клас

Ръководител: Александър Русев Русев

Участници:  5 ученици от 10 клас

Цел: Учениците да се запознаят с българската история. Да откриват причинно-следствените връзки. Да правят разлика между Исторически извор и историческо изследване. Да разпознават историческите личности.        Очаквани резултати:От учениците се очаква да открояват различните периоди в Българската история. Да познават основните моменти от историческото развитие на България. Да разпознават исторически личности.

5.Група за преодоляване на обучителни затруднения по Химия и опазване на околната среда – 8 и 9 клас

Ръководител: Айтен Алиева Исмаилова

Участници: 5 ученици от 8 клас

Цел: Учениците да усвоят знанията за различните химични елементи, техните прости вещества и химичните съединения.Да се запознаят  със  строежа на атома, периодичната система и свойствата на металите и неметалите. Очаквани резултати: Решаване на химични уравнения и тяхното изравняване.Работа с периодичната система по дадени показатели.

6.Група за преодоляване на обучителни затруднения по География и икономика

Ръководител: Милен Валентинов Димитров
Участници: 6 ученици от 11 и 12 клас
Цел:  Разчитане на географски карти, климатограми и хидрограми.

Очаквани резултати:  Затвърждаване

7.Група за преодоляване на обучителни затруднения по Немски език  Ръководител: Светлана  Иванова Новакова
Участници: 6 ученици от 8 и 9 клас

Цел:  Учениците да овладеят знанията свързани с правоговорната, правописната, граматическата, пунктуационната и лексикателна норма. Очаквани резултати: Умение за откриване на езикова грешка, редактиране на думи и текст.Тълкува изучавани творби и създава резюме.