Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

През учебната 2022/2023 година ПГ по земеделие ще изпълнява дейности по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“. В рамките на проекта шест  ученици от 10, 11 и 12 клас , обучавани по професия Техник на селскостопанска техника ще практикуват в реална работна среда срещу стипендия във фирма Каприз 2008 ООД. Обучаващата фирма развива авторемонтна и сервизна дейност. Десет ученици, обучавани по професиите Икономист и Спедитор-логистик ще участват в учебно-тренировъчна фирма (УТФ). Занятията по създаване и функциониране на УТФ се провеждат от привлечен представител на бизнеса и науката, с минимум две години професионален опит. В тази връзка гимназията стартира процедура за избор на  представител на бизнеса, който да бъде ръководител на УТФ. Учебно-тренировъчната фирма е виртуално фиктивно копие на реална фирма и работи като истинско предприятие, като всички дейности се реализират виртуално. Учебните часове за всяка УТФ са в рамките на допълнителната подготовка извън предвидената по училищния учебния план за професията и специалността и са с продължителност от 8 учебни часа. На седмица могат да се провеждат не повече от два учебни часа занятия за УТФ. Програмата се разработва от привлечения представител на бизнеса. Заинтересованите лица могат в срок до 02.12.2022г. да заявят своето желание на e-mail: pgzemedelie.tgv@abv.bg или на тел. 0878657314 – Стела Томова, директор на ПГ по земеделие. Повече информация за проекта може да откриете на https://mon.bg/bg/101025.

Дейности в УТФ

Работна обстановка в нашата Учебно-тренировъчна фирма, създадена по проект „Ученически практики 2“. Ученици от специалностите „Спедиция, транспортна и складова логистика“ и „Земеделско стопанство“ учредиха учебна фирма „Еко старт“ ООД, която има предмет на дейност иновативни методи за производство на разсад. Днес изготвиха трудови договори и длъжностни характеристики на заетия персонал.

Със засяване на семена и производство на разсад за цъфтящи семенни растения „Салвия“ и „Газания“, приключи дейността на Учебно-тренировъчна фирма „Еко старт“ ООД, с ръководител Радостина Димитрова. С произведените растения по проект „Ученически практики 2“ ще обогатим цветната алея в двора на училището.