НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

Цели на програмата:
− Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;
− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
− Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
− Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;
− Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

ОБЯВА

Във връзка с изпълнението на програмата търсим ръководител на съответните групи, както следва:

  1. Група „Театрално изкуство“
  2. Група “ Танцово изкуство“

Ръководителите на групи в съответното направление и категория могат да бъдат специалисти от самото училище в сферата на музикалното, танцовото и театралното изкуство, както и външни специалисти в дадената област. Външните специалистите могат да бъдат от институции към Министерството на образованието и науката, от институции към Министерството на културата и др. В зависимост от спецификата на заниманията ръководител на група може да бъде външен специалист, педагогически специалист от училището или екип от външен специалист и педагогически специалист от училището (не повече от 2 специалисти в екип).

За повече информация: 21Zaedno_v_izkstv_sport17052022