НП „Без свободен час“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“, модул “Без свободен час в училище“ учебната 2021/2022 г.

През 2021/2022 учебна година ПГЗ  – град търговище ще продължи да кандидатства по проект по Националната програма „Без свободен час в училище“, модул “Без свободен час в училище“. Целта на проекта е да се повиши ефективността на разходите в училище чрез оптимизиране на вътрешната структура и качество на образованието. Чрез осигуряване на заместници на отсъстващи учители и/или възпитатели да се намали броя на свободните за учениците часове и да се ангажира времето им. Да се повиши качеството на учебно-възпитателния процес, успеваемостта на учениците, дисциплината в училище, както и опазване живота и здравето на учениците.

ЕФЕКТ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА МЯРКАТА:

1. Ресурсно и финансово обезпечаване на образователно-възпитателния процес в училище.
2. Свеждане до минимум свободните часове на учениците, поради отсъствия на учители.
3. Усвояване на пълния обем часове, предвидени за всеки учебен предмет и повишаване качеството на обучение.
4. Повишаване на авторитета на училището сред родителската общност.
5. Осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд.
6. Осигуряване на допълнителни средства, необходими за заплащане труда на заместващите учители.

 При осъществяване на дейностите по Национална програма „Без свободен час”, модул „Без свободен час в училище“ допълнителните средства се предоставят за изплащане на реално проведени учебни/астрономически часове от учители, които заместват отсъстващи от работа учители във връзка с ползването на отпуск съгласно Глава осма, Раздел I от Кодекса на труда (КТ), 4 както следва:
а) на основание чл. 155 от КТ, както и за работните дни, за които педагогическите специалисти ползват платен годишен при условията на чл. 176 от КД.;
б) на основание чл. 157 от КТ – при ползване на отпуск, при който работодателят е длъжен да освободи служителя съгласно чл. 157, ал. 1, т. 1 – 7;
в) на основание чл. 159 от КТ – за работните дни, за които отсъстващият учител ползва отпуск за синдикална дейност;
г) на основание чл. 161 от КТ – за работните дни, за които е разрешен от работодателя платен служебен и творчески отпуск само в случаите: – по заповед на министъра на образованието и науката или на началниците на регионалните управления на образованието за участие в провеждане на външно оценяване, държавни зрелостни изпити; – по заповед на директора на училището за участие в международни програми, проекти, междуучилищен обмен на практики и квалификационни дейности, пряко свързани с преподавателската работа на учителя; – придружаване на ученици или на деца при участие в олимпиади и състезания, включени в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за съответната учебната година;
д) на основание чл. 162 от КТ – за работните дни, за които отсъстващият учител получава парично обезщетение от работодателя;
е) на основание чл. 168 от КТ – на майка с две деца до 18-годишна възраст, ако е уговорено в колективния трудов договор – 2 дни платен отпуск дни, както и на майки с три или повече деца до 18-годишна възраст – 4 дни платен отпуск;
ж) на основание чл. 169 от КТ – в размер 25 работни дни за календарна година на служител, който учи без откъсване от производството;
з) на основание чл. 170 от КТ – когато със съгласието на работодателя служителят кандидатства във висше училище или за докторантура.
Регионалното управление на образованието (РУО) изготвя, поддържа и актуализира информационна банка с кадри за заместващи учители и други педагогически специалисти, водещи групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за ЦСОП), която публикува на електронната си страница. Информационната банка с кадри съдържа следната информация:
· трите имена на лицето;
· специалност, професионална квалификация по диплома;
· актуален статут (безработен учител, пенсиониран учител, студенти по съответната специалност или други);
· адрес и телефони за връзка.
 В случаите на изчерпване на възможностите за осигуряване на учители в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, водещи групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за ЦСОП), директорът осигурява заместване, както следва:
· лица без висше образование и без професионална квалификация „учител“ в случаите по чл. 213, ал. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование или от лица със завършено висше образование, но без професионална квалификация „учител“ в случаите по чл. 213, ал. 9 – 11 от Закона за предучилищното и училищното образование.
· лица със завършено висше образование по съответната специалност и без професионална квалификация „учител“;
· заместник-директор, педагогически съветник, психолог, библиотекар.
При невъзможност да бъде осигурен заместник с оглед опазване на живота и здравето на децата и учениците директорът лично изпълнява функциите на заместващ отсъстващия учител. Включването на директора, като заместващ отсъстващия учител, е по изключение за не повече от 5 учебни часа месечно за директор на училище/ЦСОП и за не повече от 6 астрономически часа месечно за директор на детска градина.
Процедури за ползване на отпуск учителят подава заявление до директора на училището.
Директорът издава заповед за ползване на отпуск (по образец №1 на НП „Без свободен час“) на основание цитираните по-горе разпоредби на Глава осма, раздел I от КТ.
За осигуряване на заместването от учител, който има основен трудов договор в същото училище, директорът издава заповед:
• за възлагане на учебните часове и за изплащане на възнаграждение за реално проведени учебни часове – за учители VIII – XII клас;

  • За осигуряване на заместване от външен за училището градина учител директорът сключва, съобразно конкретния случай, трудов договор в съответствие с изискванията на КТ, договор за извършване на определена работа или друг вид договор.

В заповедта/договора задължително се включват следните реквизити:

  • период на заместване,
  • наименование на възложения учебен предмет,
  • брой учебни часове/брой астрономически часове,
  • източник на финансиране,
  • размер на възнаграждението за един учебен час/астрономически час.

След приключване на задълженията по договора заместващият учител попълва справка-декларация (по образец 2), в която отразява броя на реално взетите учебни часове/астрономически часове от преподавателската работа на отсъстващия учител, определена съгласно утвърдения Списък-образец № 1/Списък-образец № 2/Списък-образец № 3.
Попълнената и подписана от заместващия учител и от директора справка-декларация за взетите часове е неразделна част от заповедта/договора, с която му е възложено заместването.
Държавните и общинските училища заявяват участие в програмата, като от 1-во до 15-о число на м. юли и м. ноември 2021 година директорите на образователните институции, участвали в програмата през съответния период, въвеждат в онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието (Платформата) необходимата информация.