КПРПС – Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

В периода от 17.09. до 19.09.2021г , педагогическият колектив на ПГ по земеделие, участва в обучение на тема „Софтуерни платформи в образованието“ по проект BGО5М2ОРОО1-2.010-0001 “ Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ . Обучението беше проведено в  с. Чифлик , от лектор Йорданка Добрева към Сдружение „Център за професионално обучение – Професия 21 век“.  Педагогическите специалисти надградиха успешно своите знания за използване на съвременните технологии  за интерактивно представяне на учебния материал. Очакванията са, да се увеличи интереса на учениците към преподаваните дисциплини в училище.