СТИПЕНДИИ

Месечните стипендии са за:

– постигнати образователни резултати;
– подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадане;
– за подпомагане на ученици с трайни увреждания;
– ученици без родител или родители;
– ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап;
– ученици, които са приети за обучение в VIII клас по защитени от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалности на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната 2021/2022 година.

Необходими документи за кандидатстване за стипендия за първи/втори учебен срок на учебната 2021/2022 г.:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на стипендия – подават всички ученици, желаещи да получават конкретен вид стипендия и нямат наложени наказания от Педагогическия съвет.
2. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ – подават учениците, които кандидатстват за социална стипендия, заедно с документи за доходи за 6 месеца. /доход на член от семейството до 650,00 лв., за първи срок за периода от м. април 2021 до м. септември 2021г., за втори срок за периода от м. октомври 2021 до м. март 2022г./
Ø ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ се получава от класния ръководител или се изтегля от сайта.
Ø Попълнените документи се предават на класния ръководител за проверка и подпис.
Забележка:
Ученик с допуснати над пет неизвинени отсъствия по неуважителни причини, няма право на  стипендия за съответния месец и губи правото си на стипендия, ако е допуснал над 15 неизвинени отсъствия по неуважителни причини, за следващите месеци от учебната година.
​ Ученик с наказание от Педагогическия съвет НЯМА право на стипендия!
Срок за подаване на ДОКУМЕНТИТЕ: до 08.10.2021 г.

ВП_стипендии

заявление за стипендия на ученици , обучавани по дуалната система или по професии , които са с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда

заявление за стипендия за подпомагане на достъпа до образование  – минимален успех  4,50

заявление за стипендия на ученици без родители

заявление за стипендия за ученици с трайни увреждания

заявление за стипендия на ученици за постигнати образователни резултати