КВАЛИФИКАЦИЯ

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО:

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ:

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ИЗЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ: