АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

Приемане на ученици в държавните и общинските училища 

Преместване на ученици в държавните и в общинските  училища

 Издаване на диплома за средно  образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас или етап

Заявление за валидиране на компетентности 

 Издаване на служебна бележка 1 за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни 

Издаване на служебна бележка 2 за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на дубликат на документ за завършен клас,етап и степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление за издаване на дубликат 

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

 Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация за част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Заявление за включване в процедура за установяване и признаване на  професионални знания, умения и компетентности

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Заявление за издаване на европейско приложение към свидетелство за професионална квалификация