Дейност7

Обучение на учители за работа в мултиетническа среда

Цел на дейността:

Повишаване професионалните компетенции на преподавателите за работа в мултиетническа среда.

Описание на дейността:

Необходимостта от нововъведения в преподаването и ученето е основно послание и на общата европейска политика в областта на образованието. То е един от акцентите на приетия през 2000 г. Меморандум за ученето през целия живот на Европейската комисия. Същият документ подчертава и необходимостта от нови основни умения за всички, сред които вниманието се фокусира и върху изграждането на умения за работа в мултикултурна среда.

При изпълнението на предвидената дейност, ще се акцентира върху две основни направления за повишаване на професионалната компетентност на преподавателите на гимназията:

извънкласните занимания с ученици и стимулирането на тяхната личностна изява чрез възлагане на повече отговорности и работа по проекти;

  • намиране на подход към трудните деца чрез създаването на повече и по-атрактивни възможности за тяхната изява, като по този начин се осъществява превенция на отпадането от училище на децата от  малцинствата и ще се стимулира активното им участие в учебния процес.

Провеждане на  изнесено обучение по темите:

 

  1. Социокултурна компетентност на учителя.
  2. Етнопедагогически модели за образование в интеркултурна среда.
  3. Етнопсихологически модели за образование в интеркултурна среда
  4. Етнопедагогически модели на взаймодействието:“Семейство – образователна институция”.

В обучението ще бъдат включени четиридесет  учители от целевата група и всички желаещи да участват учители от Земеделска професионална гимназия „Кл.Тимирязев”. Целта на проведеното обучение е придобиване на нови знания, които ще помогнат на учителите в училище за бъдещата им социална и професионална реализация и ще спомогнат за по-доброто общуване с деца от етническите малцинства.

Обучението ще бъде в рамките на 20 часа. Предвижда се разработените методически материали от обучението / презентация, тестове, видео/ да се публикуват на сайта на проекта.