Проект „Приятелски ръце“

pr1Състезание „Аз обичам ЗПГ“

Проектът с номер БС – 33.14-2-039/29.09.2015г. и име “Приятелски ръце “    се осъществява по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” към Европейски социален фонд в направление “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

Обща цел (цели)

     Засилване на мотивацията за активно включване в образователния процес на групите в неравностойно положение от ЗПГ „Кл.Тимирязев” Сандански. Улесняване на достъпа до качествено образование и развитие на процеса на интеграция на децата от етническите малцинства, чрез обвързването му със съхраняването и развиването на културната идентичност на учениците от етническите малцинства посредством извънкласни дейности.

Специфична цел

  • Формиране на етническа толерантност, търпимост и солидарност между младите от различни малцинствени общности;
  • Стимулиране на междукултурното разбиране между ученици от различни етноси;
  • Осъзнаване значимостта на общите елементи в традициите и културата на различните етноси в света;
  • Запълване съществуващата празнина от информация за малцинствата;
  • Повишаване компетентността на учителите от ЗПГ „Кл.Тимирязев за формулиране и прилагане на интеграционни политики, базирани в стандартите за правата на малцинствата;
  • Гарантиране на равнопоставени условия, равни възможности и превенция на дискриминацията;
  • Намаляване на броя на необхванати и отпадащи от училище ученици, чрез изграждането на работещ модел за интеграция на децата от малцинствените етнически групи.