Обработка на таблични данни

Обработка на таблични данни

Електронни таблици – предназначение, основни елементи, експериментиране с данни

  1. Същност

Електронната таблица се нарича компютърн апрограма, предназначена за обработка на данни, представени в табличен вид.

Най-често данните в таблицата са числа, дати, текст. Файлът с таблицата понякога се нарича електронна таблица.

  1. Елементи на електронната таблица

Ние ще работим с MicrosoftExcel2013.

Да стартираме програмата от Start-> All programs-> MicrosoftExcel2013.

Да отворим файла Surfaces.xlsx от ресурсните файлове.

Вече познаваме някои от елементите на прозореца – заглавен ред, бутони за упрявлвние на прозореца и лента с инструменти.

? Кои други елементи от прозореца са ви познати?

Еелктронната таблица илма и някои характерни само за нея елементи.

Юкакто при всяка друга таблица в работната област на еклектронната има редове и колони. Колоните (1) се обозначават с главни латински букви, а редовете (2) – с числа. Пресечната точка на колона и ред се нарича клетка (3). Всяка клетка има име (нарича се и адрес), което се състои от букватана колоната и реда. Например клетка (3) на илюстарцията има име В4.

Името (адресът)  на избраната в момента клетка се вижда в полето Name Box (4), а нейното съдържание – в полето Formula Bar (5). В таблицата на илюстрацията клетката В4 съдържа текста „Катети:“.

В електронната таблица може да има няколко страници (6).

  1. Предназначение на електронните таблици

В някои клетки на електронната таблица се записват данните, които ще се обработват. В клетките може също така да бъдат записани формули и правила, за изчисляване и обработка на данните от други клетки.

Файлът с ЕТ, които заредихме, служи за изчисляване на лицето на правоъгълен триъгълник. Клетките D4  и D5  са предназначени за данни. Потребителят трябва да въведе в тях дължината на катетите. В клетката H4 е въведена математическа формула за изчисляване на лице по два катета. След въвеждане на данните за катетите, ЕТ преизчислява и показва в клетката H4 лицето на триъгълника.

? Изчислете, без да ползвате калкулатор или компютър, лицето на правоъгълен триъгълник с катети а = 6,8 см и b = 8,2 см.

Кой начин е по-бърз и лесен за изчисление?

  1. Маркиране на елементи

Да отворим нова празна таблица.

За да маркираме клетка от електонната таблица, щракваме в нея с левия бутон на мишката. За да променим съдържанието на клетката, щракваме два пъти бързо в нея.

За да маркираме колона от електронната таблица, щракваме с левия бутон на мишката на името на колоната отгоре. По същия начин, за да маркираме ред, щтракваме на номера на реда вляво.

 

Може да маркираме и област от клетки. За целта поставяме показалеца на мишката в първата клетка от областта и с натиснат ляв бутон (влачене) го преместваме към последната клетка.

Щракване в квадратчето, където се пресичат имената на колоните и номерата на редовете, маркира цялата таблица.

Едновременно маркиране на няколко клетки, редове, колони или области правим, като държим натиснат клавиш Ctrl на клавиатурата.

 

 

 

 

 

 

 

Ресурси

 

 

р