Въведение в информационните технологии

! Думата информация е с латински произход (informatio) и ознзчава осведоменост, представа, отговор на въпрос.

Дейностите по събиране, обработка, съхранение и разпространение на информация се наричат информационнни дейности. Науката, която изучава информационните дейности, се нарича информатика, средствата за тях – информациони технологии.

  1. Компютри и компютърни системи

Компютърът е машина за съхранение и онработка на информация.

? Дайте примери за различни човешки дейности, при които се използват компютри.

Най-общо елементите на компютърната система могат да се разделят на две категории – хардуер и софтуер.

Хардуер е комбинация от електронни и механични съставни части на компютъра, това, което не може да се види и пипне.

Софтуерът не съществува материално, той е набор от компютърни програми.

Процесът на кодиране на информацията като числа се нарича дигитализация. Затова устройствата, които изпозваме в бита и при дейности и управлявани от миникомпютри наричаме дигитални.

? Какви дигитални устройства познавате?

Персоналният компютър е универсално устройство, което може да решава различни задачи. Диалогът между човек икомпютър се осъществява входни и изходни устройства – клавиатура, мишка, монитор, звукови колонки, скнер, принтер, проектор, камера и др.

Какво е предназначението на изброените устройства? Кои от тях са входни и кои изходни? За какво се използват?

2. Операционна система Windows.

Система с потребителски интерфейс – набор от екранни елементи (икони, прозорци, бутони, менюта), които се активират с мишката.

Да включим компютъра.

Появява се работния плот.