Естония

Естония, заедно с Финландия е сред водещите страни в образованието. Дигиталният обрат и резултатите на PISA са доказателство за това, според Март Лаанпере, старши изследовател в Центъра за образователни технологии към Талинския университет. Представители на СУ „Нешо Бончев“, имаха възможността да присъстват на негова лекция като участници в проект „ТИМ–Технологии и Иновативни Методи“, рег.№ 2018-1-BG01-КА101-047165  по програма Еразъм+. Веска Барова, Силвия Бобекова, Пенка Дюлгярова, Марин Кушлов споделиха за предимствата на дигиталната учебна среда и the smart schoolhouse („умното“ училище-дом).

Естония има население 1.3 млн., разположена е на 45227кв.км площ, етнически естонци са 69%. Страната е член на ЕС от 2004, от 2011г. ползва като обменна валута евро, БВП е 29543 долара. Въпреки, че това е „най-умният“ град в Европа, където смарт-машините са изместили хората, безработицата е около 6%. Износ: 21% – машини, 9% – дървесина, 9% – метали, 7% – мебелно обзавеждане, 4% – храни.

Естонското общество – факти

 • Над 80% от семействата имат вкъщи собствени компютри с интернет връзка, независимо от общинските, които са безплатни.
 • 95% от данъци и такси се плащат онлайн, 99% от банковите трансфери – също са онлайн.
 • Онлайн избори – от 2005, над 30% са гласували електронно на парламентарните избори.
 • Е-гражданско общество: https://e-estonia.com/e-residents (електронно банкиране, е-здравеопазване, е-полиция, е-училище, е-рецепти, е-граждани)
 • Интернет – като човешко право; свободен публичен достъп до интернет – над 550 точки за интернет достъп, предоставени безплатно от общината.

Образователната система

 • В Естония началното училище е от 1. до 4. клас, основно образование от 5. до 9. клас, от 10. до 12. клас – професионална гимназия или гимназиален етап в общообразователно училище. В момента 70% учат в общообразователни гимназии (роботика и предприемачество, кодиране, програмиране, 3D-моделиране) и 30% в професионални гимназии. Тенденциите са много скоро процентното съотношение да се обърне. След завършване на средно образование, зрелостниците се насочват към техническо или хуманитарно образование за получаване на бакалавърска и/или магистърска степен (доктори, професори). Статистиките сочат рязко повишаване на учителските заплати, особено на онези учители, създаващи и ползващи дигитални образователни ресурси.
 • В световната ранк-листа на резултатите от PISA по математика, четене и науки, естонците имат над 50% успели ученици.
 • Резултатите на руско-говорящите училища са се подобрили, но все още леко изостават;
 • Междуполови различия – момчетата леко изостават в четенето, но имат изключителен напредък в математиката;
 • Равни възможности: социално-икономическият статус не влияе на резултатите, училищата компенсират;
 • Делът на зле-представящи се ученици в Естония е най-ниския в Европа.
 • Обяснение за успеха на естонците на PISA тестовете:
 • Висока автономност на училищата
 • В националните учебни програми има интегрирани учебни предмети
 • Високо-квалифицирани учители
 • Училището предоставя равни възможности за всички, няма разлика между градските и селски училища
 • Училището ги учи как да учат; учениците имат висока мотивация; препоръчва се учене чрез задаване на въпроси
 • Естонците са най-добри при работа в сътрудничество, интерактивно взаимодействие и взаимно учене (учителският педагогически капацитет подсилва креативността и въображението на ученика)
 • Формиращото оценяване не е влияещ фактор за успеха
 • Колкото по-добри са учениците в четене, математика и науки, толкова по-завидни са резултатите при решаване на проблеми
 • Повече книги вкъщи
 • Прилагане на метакогнитивни учебни стратегии и разширяване на образователната среда
 • Много малко нови имигранти.

И още …..

 • Естонските ученици са най-активни ползватели на е-училище и училищния уебсайт;
 • 90% от естонските ученици са доволни от живота си;
 • 14% са на ниво 5-6 по математика (55% – в Шанхай, среден световен резултат – 8%);
 • Учениците като цяло имат позитивно отношение към училището;
 • Учителите са квалифицирани, но на средна възраст 47год., опитват се да достигнат полов баланс.

Препоръки:

 1. Смяната на нормалното поколение с дигитално става с т.нар. Дигитално огледало: Самооценяване на дигиталната грамотност на заетите в училище и създаване на дигитална стратегия. Самооценяването е тройно-засечено – от директор, дигитален екип и ръководителски екип. На база данните се изготвят следните стратегии – Бенчмаркинг, Стратегически цели, План за действие и Дигитална стратегия от собственика на училището.
 2. VMOSA модел (Vision-Mission-Objectives-Strategies-Action plan), представяща Визия-Мисия-Цели-Стратегии-План за действие. Визия–мечтата; Мисия– почувстваната амбиция-какво и защо; Цели–колко и кога; Стратегии–как, какви и изпълнени от кого; План за действие-хармонизация от мечта към реалност.
 3. Промяна във взаимоотношенията учител-ученик – в иновативния учебен сценарий учителят провокира учащите да се насочват сами в правилната посока, използвайки рефлексията от добрите практики. Иновациите създават нови решения.