Проект „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

Обява за назначаване на образователен медиатор по проект BG05SFP 001-1.001-0001″Успех за теб“

Обява на подбор за длъжността ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР  работно място на 4 часов работен ден

ОУ»Владимир Минчев»а бенефициент по проект № BG05SFP 001-1.001-0001 по проект „Успех за теб“ по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)

ОБЯВЯВА ПОДБОР

     ЗА ДЛЪЖНОСТТА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР – 1 РАБОТНО МЯСТО

 1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Осъществява сътрудничество между родителската общност, детската градина и училището и подпомага активното включване на родителите в образователния и социалния живот на децата и учениците. Работи с децата и техните семейства от ромски произход относно мотивиране за редовно посещения на детска градина и училище и продължаване на образованието. Улеснява процеса на комуникация между местната общност и институциите. Съдейства на учителите и ръководството на училището за привличане и задържане на децата в училище.

 1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
 • Образователна степен: завършено средно образование.
 • Професионален опит – не се изисква.
 1. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 

– Познаване културните и социални проблеми на общността;

– Добри комуникативни умения;

– Да има мотивация, нагласа и желание за работа с деца и ученици от етническите малцинства и техните семейства.

Задължителни изисквания за заемане на длъжностите:

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по с чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда.

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

– Заявление за участие в подбора

-Документ за самоличност (копие);

– Автобиография /по образец /;

– Копие от диплома за завършено образование;

 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

 Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

– Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 1. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 23.05.2024 г. /четвъртък/ 17.00 часа

Уважаеми родители и ученици,

ОУ „Вл.Минчев, с. Владимирово участва в дейности по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

 • Дейностите, по които училището участва са:

  • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

  • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

  • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна
   среда.

До края на учебната 2020/2021 г.нашата цел е да бъдат обучени 24 ученици и 5 учители за работа с електронни пратформи в образованието в условия на кризи.

Проект BG05M2OP001 3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

През учебната 2019/2020 г стартира работата по проекта, реализиран от Министерството на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020 г.,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Работата по него продължава през следващите три учебни години по

ДЕЙНОСТ 1

„Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи“
В изпълнение на дейност 1 по проекта от 17.10.2019 г. стартира допълнително обучение за деца с различен майчин език , които слабо владеятили не владеят български език, като ефективно средство за приобщаване в детската група. Включването на деца в допълнителното обучение се осъществява по преценка на учителите. По проекта се осигуряват средства за проведено допълнително обучение по български език, което се осъществява
съгласно програма, изготвена от ръководителя на формираната група и одобрена от директора на детската градина.
Допълнителното обучение в детската градина се организира в пакети от десет педагогически ситуации/допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. В сформираната група обучението продължава до приключване на един пакет от 10 педагогически ситуации/допълнителни форми. Възлагането на провеждането на допълнителното обучение по български език на учителите се осъществява при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда, като те изпълняват задълженията си в рамките на работното
време, но извън нормата си на преподавателска заетост.
В учебно време допълнителното обучение ще се осъществява като допълнителни модули в рамките на не повече от 100 педагогически ситуации завсяко дете с потребности от допълнително обучение.
За всеки пакет от десет педагогически ситуаци допълнителни форми на педагогическо взаимодействие на всяко дете се издава удостоверение.
За провеждане на обучението в детската градина се изготвя план (програма и график), води се присъствен списък по образец и се изготвя списък на издадените удостоверения.

Индикативен списък на услуги, предоставяни от училището

Признаване на завършено образование от чужбина I – VI клас

Приемане и преместване на ученици

Валидиране на завършен клас или степен

 Издаване на документ за завършена подготвителна група

правила предоставяне на информация

протокол устно заявление за достъп до обществена информация

Издаване на дубликати на свидетелства

протокол предоставяне информация