Архив на категория: НВО – VII клас

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА ИЗПИТНИТЕ РАБОТИ ОТ НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА В IV, В VII И В Х КЛАС

Предстои заключителния етап на обучението за оценяване в електронна среда на изпитните работи от НВО по български език и литература и по математика в IV, в VII и в Х клас.

Всички участници, участвали в предходните етапи на обучението, регистрирали се в електронната креда , проверили и оценили съответния изискуем брой писмени работи за съответния клас и предмет, следва да извършат следното:

  1. На 3 април 2020 г. от 13:00 до 17:00 часа трябва да оценят и проверят определен брой писмени работи.
  2. Участниците в стрес-теста да организират електронното обучение на учениците си, така че да имат възможност да се включат в последния етап на обучението.
  3. Допълнителни указания ще се получат по електронен път от организаторите на обучението.

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства в VIII клас за учебната 2019/2020 година

Информация за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал.7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства за прием в VIII клас

Списък на заболяванията за приемане на учениците в профилираните гимназии, профилирани паралелки в гимназии или средни училища

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности за приемане на ученици след завършено основно образование след VII клас на територията на област Видин

Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование