BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Стартира работа по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Електронна платформа на проекта 

През учебната 2019/2020 година в 24 училища от област Видин бяха сформирани и изпълняваха дейността си  41 клуба по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали.