Провеждане на обучения в рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, с бенефициент Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението (ГД ПБЗН – МВР), финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд

Целта на обученията е да се изгради капацитет на учителите за работа с новото „Ръководство за учители, преподаващи от 6ти до 12ти клас: Подготовка за реакция при наводнения и последващи кризи“. Ръководството включва следните теми:

Тема 1: Общи знания за наводненията

Тема 2: Подготовка за наводнение: раница за бедствия

Тема 3: Общи правила при подготовка за наводнения. Ранно предупреждение и оповестяване

Тема 4: Подготовка за наводнениe: Семеен план за действие при бедствия

Тема 5: Поведение по време на наводнение

Тема 6: Поведение след наводнение

Темите са разработени за преподаване в рамките на „Час на класа“ и включват редица допълнителни материали, работни листи и презентации.

За област Видин е предвидено провеждане на едно обучение за 24 учители, което ще се проведе в учебния център на ГД ПБЗН – МВР в гр. Монтана в периода 19.07 – 20.07.2021 г.

 

Писмо обучения

Програма график

Ретистрационна форма