Регистрация на ученици от X клас за учебната 2018/2019 година

 

 

Изх. № РД-25-2206 / 22.06.2018 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА  ………………………
ГР./с. ……………………

Относно: Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С Решение № 271 от 20 април 2018 г. Министерският съвет одобри Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ за учебната 2018-2019 година, която ще бъде втората учебна година за първия випуск от ученици, включили се в нея през настоящата учебна година. В същото време следващата година ще бъде първата учебна по националната програма за втория випуск ученици. Това може да бъде всеки десетокласник за 2018-2019 учебна година, който НЕ се обучава в паралелка за придобиване на професионална квалификация по професия от професионално направление 481 „Компютърни науки“.

Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ продължава със същите партньори от бизнеса и университетите, като обучението се организира и ръководи от петте училища-центрове за софтуерно обучение, а именно:

  • МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
  • Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец и Технически университет, София
  • Технологично училище „Електронни системи“ и Технически Университет, София
  • Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, гр. Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“
  • Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас,

Тези центрове ще организират обучението на ученици от всички административни области на страната.

Учениците от първата година на националната програма, които успешно са преминали всички оценявания, ще продължат обучението си по професия „Приложен програмист“.

Сформирането на групите от ученици от Х клас ще се осъществи след входящ тест за допускане на кандидатите за обучение. Преди това всички кандидати следва да се регистрират, с което да заявят желанието си за участие в националната програма.

Регистрационната форма за кандидатите десетокласници за включване в Националната програма е отворена за регистрации от 15.06.2018 г. до 16:00 ч. на 05.10.2018 г.

https://goo.gl/forms/L8VLZtAxhNosq1lX2

Входящият тест за регистрираните кандидати ще се проведе на 14.10.2018 г.

Начало на обучението за първокурсниците (десетокласниците през учебната 2018/2019 година) – 01.11.2018 г.

Приложено Ви изпращам приложение № 6 към т.1, буква „е“ към Решение № 271 от 20 април 2018 г. на Министерския съвет.

Моля да осъществите необходимите действия за осигуряване възможност на бъдещите десетокласници през следващата 2018/2019 учебна година да се включат в Националната програма.

Приложение: съгласно текста. 

С уважение, 

ВЕСЕЛКА АСЕНОВА

Началник на РУО – Видин