Заповед за комисия

 

ЗАПОВЕД  № РД-07-152 / 25.06.2018 г.

На основание чл. 254, ал. 2 от ЗПУО, чл. 3, ал. 2, т. 1, т. 2, т. б и чл. 3, ал. 3 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието, Приложение № 4 към т. 1, буква „г“ от Решение № 271 от 20 април 2018 г. на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

ОПРЕДЕЛЯМ

Реrионална комисия по Национална програма „С грижа за всеки ученик“, в състав:

Председател: Ирена Водова

Членове:

  • Галя Павлова
  • Калин Нинов
  • Таня Иванова
  • Наталия Крумова
  • Ели Цветкова

Експертите от регионалната комисия организират дейността си съгласно Приложение № 4 към т. 1, буква „г“ от Решение № 271 от 20 април 20 1 8 г. на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието, спазвайки процедурите и сроковете. Оценяват и класират на проектните предложения. Копие от заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта осъществява Ангел Донкин – началник отдел ОМДК в РУО – Видин.

ВЕСЕЛКА АСЕНОВА

Началник на РУО – Видин