Проект BG05M20P001 -2.015„ Ученически практики – 2”

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по Проект BG05M20P001 -2.015„ Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 20142020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към пазара на труда.

Целева група на проекта са ученици, обучавани в държавните и общинските професионални гимназии и училища с паралелки, които осигуряват професионално обучение за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Със Заповед N2 РД 09-3196/12.10.2021 г. на министъра на образованието и науката са определени държавните и общинските училища в Република България, които да участват в техническото и финансовото изпълнение и да извършват разходи по проекта.

Указания за изпълнение на дейностите по проекта 

Заповед №РД09-3196/12.10.2021г.

Заповед №РД09-4399/15.11.2021г.

Повече информация тук