Твоят час

Проект BG05M20POOl-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) —фаза 2” е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

РУО – Видин организира и проведе на 14.12.2016 г. кръгла маса на тема: „Възможности за повишаване на постиженията и за развитие таланта на учениците от област Видин“.

Репортаж от събитието може да намерите на сайта на Телевизия Видин.