Нов шанс за успех

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.004
„ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“ –
„Нов шанс за успех“


13.08.2019 г.

На 13.08.2019 г. от 14:00 часа в заседателната зала на РУО – Видин се проведе информационно събитие за представяне на резултатите и на предстоящите дейности, свързани с обученията по проект „Нов шанс за успех”, процедура чрез директно предоставяне BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Целта на проекта е да се даде възможност на лица над 16 години, които нямат статут на ученици и не са посещавали или завършили училище, да се ограмотят и да придобият компетентности от прогимназиалния етап.

До настоящия момент проектът е реализиран в три етапа.

В първия етап са сформирани осем групи за ограмотяване. В резултат на обучението в тези групи 77 обучаеми завършват успешно началния етап на образованието си.

Във втория етап се провеждат курсове за ограмотяване в три групи, като успешно завършват обучението си 30 обучаеми.

В момента се провеждат обучения в третия етап на проекта. СУ „Св. св. Кирил и Методий“-  гр. Брегово, СУ „Христо Ботев“- с. Арчар, СУ „Васил Левски“- гр. Кула и СУ „Св. св. Кирил и Методий“- с. Ново село са четирите училища от област Видин, които реализират дейности в групи за ограмотяване и в групи за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап. Обучението в групите за ограмотяване (две групи) е приключило и 17 обучаеми са завършили успешно началното си образование. Продължава обучението в групите за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап. Предстои да стартира обучението в VII клас.

Екипите от четирите училища, които осъществяват дейности по проекта, представиха реализираните обучителни дейности, дейностите по популяризиране на проекта и резултатите от обученията.


08.08.2019 г.

ПОКАНА

за участие в дейностите, свързани с организирането и с провеждането на курсове за ограмотяване на възрастни по проект „Нов шанс за успех”

Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование“ в качеството си на конкретен бенефициент по проект „Нов шанс за успех”, процедура чрез директно предоставяне BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, отправя покана към всички училища за участие в дейностите, свързани с организирането и с провеждането на  курсове за ограмотяване на възрастни.

 1. Основни изисквания за кандидатстване на училищата
 • Да гарантират наличие на необходимите условия за провеждане на заявеното обучение (декларация по образец);
 • Да имат сформиран екип за изпълнение на проектните дейности, в който да бъдат включени директорът на училището, счетоводител и учителите, които ще провеждат обучението на лицата от целевата група;
 • Да имат най-малко една и най-много десет сформирани групи с обучаеми, заявили писмено желание за включване в курс за ограмотяване;
 • Да попълнят заявление за участие и да го изпратят с необходимата подкрепяща документация до съответното Регионално управление на образованието, на вниманието на Регионалния екип за организиране на обученията по проекта.
 1. Изисквания за сформирането на групите и за включване на обучаеми в тях
  • Изисквания за сформиране на групите
 • минимален брой обучаеми – 10;
 • максимален брой обучаеми – 15;
 • обучаемите, живеещи извън населеното място, да не надхвърлят 50 % от общия брой на всички обучаеми.
  • Изисквания за включване на обучаеми в курсовете за ограмотяване:

Курсовете за ограмотяване на възрастни се организират за неграмотни или слабограмотни лица  над 16 годишна възраст, които:

 • не са записани в училище за обучение за завършване на клас;
 • не са завършили началния етап на основното образование;
 • не са включени и не са участвали в идентично обучение по проекти и програми, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, от Програма ФАР, от държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник;
 • са завършили обучението си по български език, организираното от Държавната агенция за бежанците (за търсещите или получили международна закрила);
 • са заявили писмено своето желание за включване в обучение по проекта (заявление по образец).
 1. Документи за кандидатстване на училищата
 • попълнено заявление за участие;
 • автобиографии на членовете на екипа за изпълнение на дейностите по проекта (директор, счетоводител и учители). При възможност в екипа да се включват учители, преминали обучение по андрагогия;
 • списък на обучаемите в групите;
 • заявления от обучаемите за включване в курс за ограмотяване;
 • примерен график на обучението за всяка от групите;
 • подписана и подпечатана декларация по приложен образец от директора, че ще предостави помещение и материална база за изпълнение на дейностите.
 1. Класиране на училищата

Освен в съответствие с посочените изисквания екипът за управление на проекта си запазва правото да извърши класиране на групите по реда на постъпване на документите на хартиен носител. За целта ще се използват датата и часът от входящия номер от деловодството на РУО.

 1. Начин, място и срок за подаване на документите

Заявленията и приложенията към тях да се изпращат на хартиен носител на адреса на съответното РУО подвързани в папка, подпечатани и подписани от директора на всяка страница. Документите задължително се прилагат и на електронен носител.

Оценяването на заявленията се извършва от Регионалните екипи за организация на обученията по методология, утвърдена от ръководителя на проекта.

Крайният срок за постъпване на документацията е  до 12.00 ч. на 15.08.2019 г. 

Документи, пристигнали след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.


На електронната страница http://novshans.mon.bg на проекта BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“ – „Нов шанс за успех“ в раздел Новини е публикувана новата покана за сформиране на групи. Крайният срок за постъпване на документацията е до 12:00 часа на 02.05.2018 г.


 1. Наименование и седалище на бенефициента:
  – Министерство на образованието и науката съвместно с дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, МОН – 1000 София, бул. “Княз Дондуков” 2А
 2. Място на изпълнение на проекта:
  – На територията на Република България
 3. Наименование на проекта, за който е отпусната безвъзмездната финансова помощ:
  – Нов шанс за успех
 4. Общ бюджет и размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по проекта:
  – 24 994 462,50 лева
 5. Планиран брой участници:
  10 000 неграмотни и слабограмотни
  лица над 16-годишна възраст, които нямат статут на ученици
 6. Начало – 21.09.2016 г. / Край – 21.12.2018 г.

Цели на проекта:

 • Създаване на среда за насърчаване на грамотността, в която специално място се отделя на съвременните информационни средства и на учителя;
 • Създаване на организационни възможности за учене през целия живот, водещи до продължаване на образованието, до включване в пазара на труда и до повишаване на качеството на живот.

Видове курсове:

 • Курс за ограмотяване на възрастни с хорариум 600 учебни часа;
 • Курс за обучение на възрастни за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап (V, VІ или VІІ клас) с хорариум 360 учебни часа.

Основни дейности:

 • Популяризиране на необходимостта от повишаване и насърчаване на грамотността и привличане на общественото внимание към ползите от повишаване на грамотността;
 • Разработване на програми за курсове за обучение на възрастни за завършване на етапи от основната образователна степен;
 • Създаване, отпечатване и разпространение на учебни средства, предназначени за обучение на възрастни.
 • Организиране и провеждане на курсове за ограмотяване и на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап;
 • Осигуряване на възможности за продължаване на образованието в гимназиалния етап на средното образование чрез организиране на дистанционно обучение;
 • Разработване на инструментариум за сертифициране на резултатите от обучението в курсовете за ограмотяване на възрастни и в курсовете за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап, издаване на документи;
 • Разработване и пилотно прилагане на система за валидиране на резултати от неформалното обучение и информалното учене;
 • Качествен анализ на резултатите от проведените дейности.

Подробна информация за проекта: http://novshans.mon.bg/


Училища от област Видин, участници в I етап на проекта –
(от 27.02.2017 г. до 04.07.2017 г.):

ОУ „Епископ Софроний Врачански“, гр. Видин;
СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Брегово;
СУ „Христо Ботев“, с. Арчар;
СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ново село;
СУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Ружинци.


Училища от област Видин, участници в II етап на проекта –
(от 18.12.2017 г. ):

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Брегово;
СУ „Христо Ботев“, с. Арчар;
СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Ново село.


Училища от област Видин, участници в III етап на проекта –
(от 05.11.2018 г. ):

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Брегово;
СУ „Христо Ботев“, с. Арчар;
СУ „Васил Левски“, гр. Кула;
СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ново село.