ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА 2013/2014   учебна година

  СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

БЕЛ                     21 май 2013 г.             начало: 8,00 часа

ВТОРИ ДЗИ         23 май 2013 г.             начало: 8,00 часа

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ: от 10.03.2014 г. до 21.03.2014 г.   за сесия май 2014.

Получаване на служебни бележки с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали 20.05.2014 г.

СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ

БЕЛ                      28 август 2014 г.       начало: 8,00 часа

ВТОРИ ДЗИ        29 август 2014 г.        начало: 8,00 часа

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ: от 17.07.2014 г. до 18.07.2014 г. за сесия септември 2014.

 

ИНСТРУКТАЖ    ЗА    ЗРЕЛОСТНИКА

Преди започване на държавния зрелостен изпит зрелостникът:

 • Влиза в изпитната зала с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на М ПС) и със служебна бележка за допускане до    държавни зрелостни изпити;
 • Заема определеното му работно място 15 (петнадесет) минути преди началото на изпита;
 • Носи и ползва на всеки държавен зр е лостен изпит химикалка, която пише със син или с черен цвят, моли в и гума;
 • Получава от квестор голям бял плик, малък бял плик и листове за чернова;
 • Изслушва настоящия инструктаж и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си;
 • Изключва изцяло всички мобилни устройст ва и ги предава на квестор, за да ги постави на видно място.

 Непосредствено след обявяването на изпитния вариант

 • Получава от квестора свитък за свобод ните отговори, лист за отговори с прикрепена към него идентификационна бланка;
 • Под прякото наблюдение на квестор на ра ботното си място попълва с печатни букви трите си имена, ЕГН и входящия си номер от служебната бележка, отделя по линията на перфорацията идентификационната си бланка, и я поставя в малкия плик, без да го запечатва.
 • Получава от квестор изпитния вариант.

По време на държавния зрелостен изпит:

 • Запознава се с указанията за работа с изпитния вариант, листа за отговори и свитъка за свободни отговори. Указанията са в началото на изпитния вариант;
 • Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив;
 • Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите;
 • Не поставя знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;
 • Не напуска изпитната зала по-рано от 1 час след началото на държавния зрелостен изпит;
 • Не ползва коректори, калкулатори, справочници, мобилни устройства;
 • Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;
 • Не подсказва и не преписва;
 • В случай, че напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден;
 • При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.

След приключване на работата:

 • Под прякото наблюдение на квестора на работното си място залепва малкия плик, поставя го заедно със свитъка за свободни отговори и с листа за отговори в големия плик, залепва големия плик и го предава заедно с изпитния вариант и с листовете за чернова на квестора;
 • Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАТУРИТЕ ЩЕ НАМЕРИТЕ НА

http://www.zamaturite.bg/


ПРИМЕРНИ ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

http://www.mon.bg/top_menu/general/dzi/


ПРИМЕРНИ ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ

http://www.uchenik.com/2007/06/18/primerni_varianti_na_testove_po_blgarski_ezik_i_literatura_i_po_matematika.html