ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Съгласно чл. 101е, ал. 4 от ЗОП публикуваме:

  • Договор  по обособена позиция 1тук
  • Договор  по обособена позиция 2тук

ПРОТОКОЛ – РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА – ТУК

24.11.2014.    ПУБЛИЧНА ПОКАНА ТУК

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 година за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“  за обект ПТГ „Васил Левски“ гр.Видин. ДОКУМЕНТИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект: ПТГ „Васил Левски“, гр.Видин. ДОКУМЕНТИ