УСПЕХ

2012-2013 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://uspeh.mon.bg/

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

От началото на втория учебен срок на учебната 2011 – 2012 год. нашето училище участва в ПРОЕКТ „Да направим училището привлекателно за младите хора” /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти – УСПЕХ/ схема BG051PO001 – 4.2.05-0001


През учебната 2011/2012 година в ПТГ „Васил Левски” са формирани 6 групи по проект „УСПЕХ“ с общо 83 ученика:

 • Клуб по градинарство
 • Клуб „Автомобилно дело и картинг”
 • Секция Пътешественик
 • Клуб Етнография
 • Клуб Да успяваме заедно с пътешествия
 • Клуб Родова памет

През учебната 2012/2013 година в ПТГ „Васил Левски” са формирани следните групи по проект „УСПЕХ“ с общо 98 ученика:

 • Клуб Млад футболист
 • Клуб Футболно майсторство
 • Клуб Рекламно студио
 • Клуб Автомобилно дело и картинг
 • Клуб Пътешественик
 • Клуб Етнография
 • Клуб История на моя град
 • Клуб PoTo G
 • Клуб Приложно конструиране и моделиране в автомобилното дело

П Р О Г Р А МА
за развитие на извънкласни и извънучебни дейности в ПТГ „Васил Левски” – гр. Видин за периода 2012-2014 година
І. Цели:
 • Ангажиране свободното време на поне 25% от учениците с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности в ПТГ „Васил Левски”.
 • Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите.
 • Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
 • Подпомагане на мотивацията на ученици и учители чрез участие в изяви на регионално и национално ниво.
 • Създаване на традиция и приемственост в работата в извънкласните дейности
ІІ. Основни дейности:
 1. Организиране и провеждане на ИИД за развитие на уменията на учениците в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, на здравното образование и здравословния начин на живот, както и на други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка.
 2. Осмисляне на свободното време на учениците, създаване на кръжоци и клубове по интереси.
 3. Разработване и прилагане на програми за ученици с прояви на агресия или насилие; развитие на личностните и социалните умения на тези ученици с цел ограничаване на подобни явления
ІІІ. Критерии за избор тематичните направления и подбор на формите и групите:
 • Изборът на тематичните направления и групите за извънкласните дейности за  всяка година се прави след проучване на желанията, интересите и намеренията на ученици и учители.
 • Участието в групите е на доброволен принцип, чрез изразено желание и подаване на декларация от родителите за съгласие.
 • За участие в групите се поканват всички желаещи ученици.
 • Изборът на ръководители на групите става въз основа на тяхната квалификация, интереси и успехи в дадена област.
Настоящата програма е валидна за период от 3 /три/ години. Същата е приета с решение № 11/11.01.2012г. на Педагогическия съвет.