Нова възможност за моето бъдеще

Цел на проекта

Целта на проекта е да създаде и изпробва Система за идентифициарне и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетености.

Предвижда се системата да позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование знания и умения, вкл. на работното място, у дома и т.н.

Системата ще бъде разработена на базата на вече изпълнени проекти, насочени към разработване на инстументариум за валидиране на компетенции.

За успешното функциониране на системата са необходими не само законодателни промени, но и привличане на общетсвеното внимание към тази възможност.

Ползи от проекта…

Получаването на документ, доказващ придобити по неформален път знания, умения и компетентности, създава предпоставки за:

• Повишаване на мотивацията у работната сила за поддържане и повишаване на квалификацията, а оттам – повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара на труда;

• Улесняване на трудовата мобилност – както в рамките на държавата, така и извън нея;

• Подобряване на процеса по подбор на персонала;

• Постигане на по-висока степен на обективност при оценяването на персонала и кариерното израстване;

• По-ефективно прилагане на системите за диференцирано заплащане на труда;

• Намаляване на времето и разходите при организиране на надграждащи обучения

НАРЪЧНИК за валидиране на професионална квалификация, придобита чрез неформално и самостоятелно учене