Автомобилна мехатроника

 

Професия: Техник по транспортна техника
Специалност: Автомобилна мехатроника

Приемът след 7 клас се осъществява с оценките от външно оценяване в 7 клас – тест по български език и тест по математика.

Балообразуване:

Балът за класиране за ученици за прием след завършен VІІ клас в ПТГ „В. Левски“ се образува  като сбор от следните оценки:

  • оценката от теста по български език и литература,

  • утроената оценка от теста по математика

  • оценката по български език и литература от удостоверението за завършен VII клас

  • оценката по информационни технологии от удостоверението за завършен VII клас.

Брой ученици: 13.

Автомобилната индустрия предлага на съвременния човек автомобил, в чиято конструкция се събират всички върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър. Съвременните автомобили, снабдени с иновативни компютърни и електронни системи, все по-интензивно се налагат на пазара, а за поддръжката им са необходими квалифицирани, обучени и компетентни специалисти.
Науката МЕХАТРОНИКА /механика, електроника и информатика/ включва следните компоненти: 1. Механични системи, 2. Електронни ситеми, 3. Информационни системи.
Автомобилната мехатроника е специалност с все по-широко разпространение.
ПТГ „Васил Левски” предлага възможност за обучение точно по тази специалност с възможност за високоплатена професионална реализация не само в България, а и в чужбина.
Професионалната подготовка по специалността “Автомобилна мехатроника“, включва: Електротехника и електроника, Автоматизация, Хидравлични и пневматични устройства в транспортната техника, Информационни технологии в професията, Двигатели с вътрешно горене, Автотранспортна техника, Експлоатация на автотранспортната техника, Електронни системи в автотранспортната техника, Основи на мехатрониката, Елементи и механизми на мехатронните системи, Електрообзавеждане на автотранспортната техника, Диагностика на автотранспортната техника и диагностика на мехатронните системи.
Завършилите VIII клас, получават свидетелство за завършено основно образование

Завършилите XII клас получават следните документи:

–  Диплома за завършено  средно образование
–  Свидетелство за професионална квалификация, 3-та степен
– Безплатно свидетелство за управление на МПС, категория „В”

Възможности за професионална реализация:

Тези специалисти са на първо място сред най-търсените кадри от фирмите в автомобилната индустрия. Те могат да  работят с компютърна техника, технически системи, агрегати, машини и комплекси с различно предназначение, съдържащи мехатронни модули, да конструират роботи и робототехнически системи както с промишлено, така и с непромишлено предназначение, да извършват техническа диагностика на машини, уреди и апарати в автомобила, да консултират и контролират качеството в автомобилостроенето.