Икономическо информационно осигуряване

 

Професия:             Оператор информационно осигуряване

Специалност:       Икономическо информационно осигуряване

Задочна форма на обучение.

 Срок на обучение: 4 години.

Балообразуване:

  • Утроената оценка по Физика от Свидетелството за Основно образование
  • Оценката по БЕЛ от Свидетелството за Основно образование
  • Оценката по Математика от Свидетелството за Основно образование

Обучението  по професията Оператор информационно осигуряване формира теоретични знания в областта на икономиката, теоретични знания и практически умения за работа с компютърна техника, култура при боравене с информация, както и използването на съвременни информационни и комуникационни технологии.

Операторът информационно осигуряване извършва операции, свързани с въвеждане, обработка на данни, изготвяне на справки, извлечения, диаграми, презентации.

Професионалната подготовка включва теория и практика по учебни предмети: Микроикономика, Макроикономика, Право, Обща теория на счетоводната отчетност, Бизнес комуникации, Икономика на предприятието, Счетоводство на предприятието, Обща теория на статистиката, Компютърни архитектури и операционни системи, Функционални приложни програми, Компютърно счетоводство,  Компютърни архитектури и операционни системи, Функционални приложни програми.

Завършилите XII клас получават следните документи:

–  Диплома за завършено средно образование

– Свидетелство за професионална квалификация 2-ра степен

Възможности за професионална реализация.

Операторът информационно осигуряване работи в търговски фирми, финансови и статистически институции, регистри, маркетингови и социологически агенции и др.