Автотранспортна техника

ПРОФЕСИЯ: МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
СПЕЦИАЛНОСТ: АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Професия „Монтьор на транспортна техника“  е изключително актуална и с широко практическо приложение. Подготвят се специалисти, чиято дейност е свързана с управлението, поддръжката и ремонта на МПС. Професията подготвя младите хора за динамичното развитие на автотранспортната сфера, нейното разнообразие и увеличаващ се брой автомобили в световен мащаб.

Значението на подготовката по специалностите от професионалното направление се очаква да нараства поради повишаване на изискванията към техническото състояние и безопасната експлоатация на автотранспортната техника при синхронизиране на нормативната база с тази на Европейския съюз.

Специалността „Автотранспортна техника” е една от традиционните специалности в ПТГ „В. Левски”, съществуваща от създаването на училището и е позната през годините като ДВГ, Автомобили и кари.

Гимназията разполага с необходимата база от специализирани кабинети, работилници и лаборатории, с високо квалифицирани учители. Учениците получават качествена професионална подготовка и усвояват конструктивните особености, производството, техническото обслужване, експлоатацията и ремонта на автотранспортната техника.

Завършилите пълния курс на обучение могат да работят като:                   автомонтьори в сервизи и транспортни фирми, приемчици в автосалони и сервизи, магазинери на авточасти, снабдители, сервизни работници, изпълнителски кадри при ремонт и експлоатация на транспортни средства.

Учениците могат да повишават професионалната си квалификация в различни допълнителни форми на обучение.        

Всички ученици преминават безплатен курс по управление на МПС  и придобиват свидетелство за управление на МПС категория ”В”. Завършилите успешно се реализират в транспортни фирми, предприятия, автосервизи и обслужващи звена от направление „Транспорт”, а също така и в други отрасли на икономиката – търговия, услуги, селско и горско стопанство.      

Учебният план можете да разгледате тук