За проекта

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Националната програма за модернизиране на професионалното образование е продължение на реализираните през 2008 и 2009 г. програми чрез инвестиране на средства по линия на държавния бюджет и съфинансиране от страна на бизнеса. Тя е насочена към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в професионалните гимназии в съответствие с развиващите се съвременни нови производствени технологии, както и осигуряване на възможности за провеждане на практическо обучение в реална работна среда.

 

ПРОЕКТ

„МОДЕРНИЗИРАНА УЧЕБНА СРЕДА ЗА
СЪВРЕМЕННА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА В ПГИ "ИВАН ИЛИЕВ"”

Основни цели на проекта:

1. Създаване на материална база в ПГИ „Иван Илиев” в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда чрез финансово ангажиране както на бюджетни средства по линия на НПМСПО, така и чрез финансиране от страна на работодателите, като съфинансираща страна по проекта.

2. Повишаване на относителния дял на трудова и социална реализация на завършващите професионално образование по изучаваната професия ученици от ПГИ „Иван Илиев”.

 

Към сайта на ПГИ "Иван Илиев"