УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

Към 15.06.2021 г. записаните ученици в 1 клас за учебната 2021/2022 г. са 43, разпределени в две паралелки.
Има едно свободно място.