Училищни документи

Архив

План – програма за БДП 2021 г.

План за квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2020/2021 година

Свободни места за ученици

Стратегия за развитието на НУ “ Проф.. П. Нойков“ 2020 / 2024 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2020/2021 учебна година

Програма за превенция на ранното напуската на училище 2020/2021 учебна година

Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2020/ 2021 година

Етичен кодекс

Годишен план за учебната 2020/ 2021 година

Правилник за дейността на училището за учебната 2020/ 2021 година

Дневно разписание – организация на учебния ден

Седмично разписание първи учебен срок

Училищни учебни планове за учебната 2020/2021 г.

График за обучение на ученик в условията на чл.115 а, ал.4, т.2 от ЗПУО за първи срок на учебната 2020-2021г.