Училищни документи

Архив

Годишен план 2022/2023 учебна година

Дневно разписание – организация на учебния ден

Етичен кодекс на училищната общност

Мерки за намаляване рисковете от инфекция

Мерки за повишаване качеството на образованието

План БДП на училищна комисия

План за действие и финансиране на дейностите по изпълнение на приоритетите в стратегия за развитие на НУ „Проф. П. Нойков“ 2020 – 2024 г.

План за квалификация на педагогическите специалисти 2022/2023 г.

Правилник за дейността на училището

Правилник пропускателен режим

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022/2023 г.

Програма предоставяне на равни възможности 2022/2023 учебна година

Програмна система на подготвителна група към стратегия 2020/2024 г.

Свободни места за ученици

Седмично разписание втори учебен срок

Седмично разписание първи учебен срок

Седмично разпределение подготвителна група

Стратегия за развитието на НУ “ Проф.. П. Нойков“ 2020 / 2024 година

Училищни учебни планове 2022/2023 г.

Форми на обучение в училището