Агенция за ядрено регулиране

Нашият главен приоритет е осигуряването на ядрена безопасност и радиационна защита.Основни принципи в нашата работа са независимост, обоснованост и открит диалог с всички заинтересувани лица и организации.Нашето убеждение е, че достъпът на обществеността до информация, свързана с безопасността, укрепва доверието на обществото в ядрената енергетика и регулиращия орган.

Място и роля на АЯР

Държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво се осъществява от председателя на Агенцията за ядрено регулиране, който е независим специализиран орган на изпълнителната власт.

В съответствие със Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) и Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), Председателят на Агенцията осъществява взаимодействие с органите на изпълнителната власт, в чиято компетентност са предоставени регулаторни и контролни функции в областта на използуването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, и безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво и предлага на Министерския съвет мерки за координиране на тези дейности. Такава координация е постоянно действаща и намира конкретен израз в общите дейности с Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите, Министерство на отбраната, Главна дирекция „Национална служба Гражданска защита”, Агенция ,,Митници“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и др.

Функции и структура

ФУНКЦИИ

Агенцията за ядрено регулиране подпомага председателя в изпълнението на неговите функции. Председателят на агенцията е независим специализиран орган на изпълнителната власт, който осъществява държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво в рамките на предоставените му от закона правомощия.

Председателят на агенцията:

1. в областта на държавното регулиране и контрола при използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво:

а) организира подготовката и извършването на необходимите действия по издаване на лицензиите и разрешенията, предвидени в Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ);

б) издава, изменя, допълва, подновява, прекратява и отнема лицензии и разрешения за безопасно осъществяване на дейностите по ЗБИЯЕ и изисква информацията, необходима за установяване изпълнението на условията на издадените лицензии и разрешения и спазването на изискванията за ядрена безопасност, радиационна защита и физическа защита;

в) осъществява контрол по спазване на изискванията и нормите за безопасно използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво и на условията на издадените лицензии и разрешения, включително на съоръженията с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност при въвеждане в експлоатация, експлоатация и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;

г) издава и отнема удостоверения за правоспособност за работа в ядрени съоръжения и за правоспособност на квалифицирани експерти по радиационна защита;

д) налага принудителните административни мерки и административните наказания в случаите, предвидени в ЗБИЯЕ;

е) възлага извършването на експертизи, проучвания и изследвания, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита при използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво;

ж) осъществява взаимодействие с органите на изпълнителната власт, в чиято компетентност са предоставени регулаторни и контролни функции в областта на използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, и предлага на Министерския съвет мерки за координиране на тези дейности;

з) създава със заповед наблюдавани зони около ядрени съоръжения и други обекти с източници на йонизиращи лъчения;

2. в областта на прилагане на гаранциите във връзка с Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) и допълнителния протокол към него, както и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (Договора за Евратом):

а) проверява спазването на задълженията на Република България, за да не се допусне отклоняване на ядрен материал за производство на ядрено оръжие;

б) в случаите, когато това е предвидено в Договора за Евратом, със споразумението и с допълнителния протокол към него, събира и предоставя на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и на Европейската комисия (ЕК) необходимата информация, включително чрез извършване на проверки;

в) осигурява провеждането на инспекции на територията на Република България от инспекторите на МААЕ и инспекторите на ЕК, включително осигуряването на достъп до проверяваните обекти за изпълнение на целите на инспекциите;

г) осъществява взаимодействие с компетентния орган по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба във връзка с обмена на информацията, отнасяща се до споразумението и допълнителния протокол към него;

3. осъществява международното сътрудничество на Република България в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво;

4. осигурява представителството на агенцията в Постоянното представителство на Република България във Виена при Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и към други международни организации;

5. осигурява представителството на агенцията в рамките на компетенциите си по ЗБИЯЕ в съответните работни групи, комитети и институции на Европейските общности и в работните групи по европейските въпроси на национално ниво и в рамките на правомощията си по ЗБИЯЕ предоставя на компетентните институции информацията, предвидена с Договора за Евратом;

6. е пълномощен представител на Република България в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия (ОИЯИ – Дубна);

7. е член на управителния съвет на фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения” и чрез определен от него представител участва в управлението на фонд „Радиоактивни отпадъци” към министъра на икономиката и енергетиката;

8. предоставя на граждани, юридически лица и държавни органи обективна информация относно състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита; информацията се оповестява публично в съответствие с националното законодателство и международните задължения;

9. внася ежегодно в Министерския съвет доклад за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита при използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво, както и за дейността на агенцията;

10. организира и координира подготовката и внася в Министерския съвет доклади в изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност и по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци;

11. изпълнява функциите на централен орган и пункт за връзка за уведомяване при авария и оказване на помощ съгласно Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена авария и Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка;

12. изпълнява функциите на централен орган, пункт за връзка и координатор по изпълнение на задълженията по Конвенцията за физическа защита на ядрения материал;

13. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет наредби по прилагането на ЗБИЯЕ и предлага изменение и допълнение в тях, когато това е необходимо за усъвършенстване на нормативните изисквания при отчитане на експлоатационния опит, изводите, направени от анализите на безопасността и развитието на технологиите;

14. определя със заповед състава на Консултативния съвет по въпросите на ядрената безопасност и на Консултативния съвет по въпросите на радиационната защита и ръководи заседанията им; председателят може да определи друго лице, което да ръководи заседанията на консултативните съвети;

15. изпълнява функциите на компетентен орган и пункт за връзка по системата на Европейския съюз за ранен обмен на информация в случай на радиационна опасност;

16. награждава служителите в агенцията по установения от закона ред;

17. упражнява и други предоставени му от закона правомощия.

СТРУКТУРА

Схема на организационната структура

Структурата на администрацията, регламентирана с Устройствения правилник на АЯР е съобразена със Закона за администрацията, който определя единни изисквания по отношение устройството на администрацията, подпомагаща всеки орган на власт.

При осъществяване на своите правомощия председателят се подпомага от двама заместник-председатели, които се определят с решение на Министерския съвет и се назначават от министър-председателя.

На пряко подчинение на председателя са:

 • Главен секретар
 • Служител по сигурността на информацията. Служителят по сигурността на информацията се назначава по реда на Закона за защита на класифицираната информация и изпълнява задачите, произтичащи от закона и от нормативните актове по прилагането му.
 • Финансов контрольор. Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Финансовият контрольор извършва необходимите проверки и изразява мнение за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на агенцията. Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове в съответствие с указанията на министъра на финансите.
 • Звено за вътрешен одит

 

Администрацията на АЯР е организирана в една главна дирекция и четири дирекции, разпределени в обща и специализирана администрация. Административното ръководство на администрацията се осъществява от главен секретар.

Общата администрация е организирана в:

 • Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ осигурява технически дейността на председателя като орган на държавна власт, на специализирана администрация и осъществява дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Специализираната администрация е организирана в:

 • Главна дирекция “Ядрена безопасност” с териториално звено в Козлодуй. Главна дирекция „Ядрена безопасност“ подпомага председателя на агенцията при осъществяване на неговите регулиращи и контролни функции по отношение на дейностите с ядрени централи, изследователски реактори и съоръжения за управление на ОЯГ, ядрен материал, на дейностите по аварийно планиране и реагиране при ядрена или радиационна авария, както и по отношение на квалификацията и правоспособността на персонала в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения. Дирекцията е структурирана в следните отдели:
  • Отдел „Лицензиране на ядрени съоръжения“;
  • Отдел „Ядрен материал и физическа защита“;
  • Отдел “Аварийно планиране и готовност”;
  • Отдел „Оперативен контрол на площадката на АЕЦ Козлодуй“;
  • Отдел “Безопасна експлоатация на АЕЦ”.
 • Дирекция “Анализи и оценки на безопасността”. Дирекция „Анализи и оценки на безопасността“ подпомага председателя на агенцията при осъществяване на неговите регулиращи и контролни функции по отношение на прегледа и оценката на представената от заявителя, съответно от титуляря на лицензия или разрешение, документация за издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейности с ядрени съоръжения с изключение на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци. Дирекцията е структурирана в следните отдели:
  • Отдел „Структури, системи и компоненти“;
  • Отдел „Изследвания и анализи на безопасността“.
 • Дирекция “Радиационна защита”. Дирекция „Радиационна защита” подпомага председателя на агенцията при осъществяване на неговите регулиращи и контролни функции по отношение на дейностите с източници на йонизиращи лъчения, със съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и по отношение на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и обекти с радиоактивни вещества. Дирекцията е структурирана в следните отдели:
  • Отдел “Извеждане от експлоатация и радиоактивни отпадъци”;
  • Отдел “Източници на йонизиращи лъчения за стопански цели”;
  • Отдел “Източници на йонизиращи лъчения за медицински цели”.
 • Дирекция “Международно сътрудничество”. Дирекция „Международно сътрудничество“ подпомага председателя на агенцията по въпросите, свързани с международните отношения.
 • Ръководство

  Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) се ръководи и представлява от Председател, който е подпомаган от двама заместник-председатели. Редът на назначаване, функциите и правомощията им са регламентирани в Закона за безопасно използване на ядрената енергия и в Устройствения правилник на АЯР.

  На 4 юли 2013 година, с решение на МС, за Председател на АЯР е определен ст.н.с. д-р Лъчезар Костов. Заместник председатели на агенцията са инж. Борислав Станимиров и Алексей Алексиев.

  История на АЯР

  1957 г.

  С ратифицирането на Устава на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) през 1957 г. България става една от страните-учредителки на тази организация. Това предполага създаването на специализиран държавен орган, който да координира дейностите, свързани с използването на атомната енергия в страната и в международен аспект. С Разпореждане № 603 на правителството от 4 юни 1957 г., се създава Комитет за мирно използване на атомната енергия при Министерския съвет. Контролните и координиращите му функции са насочени към научноизследователската дейност, медицината, промишлеността и селското стопанство.

  Председатели са били Иван Михайлов, Вълко Червенков, Минчо Нейчев, Иван Попов и Начо Папазов.

  1975 г.

  С постановление № 31 на Министерския съвет от 15 март 1975 г. задачите на комитета се разширяват, като му се регламентират и контролни функции. Той се обособява като държавно-обществен орган, който координира и контролира изпълнението на задачите по мирното използване на атомната енергия, спазването на правилата за безопасна експлоатация на АЕЦ и функционирането на вътрешния и външния дозиметричен контрол.

  1980 г.

  Създава се Дирекция по ядрена безопасност. С Указ № 1305 на Държавния съвет контролните функции на комитета се разширяват и върху ведомствата и организациите, които експлоатират ядрените съоръжения и използват ядрен материал.

  1985 г.

  Народното събрание приема Закона за използването на атомната енергия за мирни цели и създава новия Комитет за използване на атомната енергия за мирни цели при Министерския съвет със специализиран орган – Инспекцията за безопасно използване на атомната енергия. В състава на КИАЕМЦ се включват ръководители на министерства и други ведомства, които имат отношение към използването на атомната енергия.

  1995 г.

  На 27 юли Народното събрание приема Закон за изменение и допълнение на ЗИАЕМЦ от 1985 г. С него се регулират пазарните отношения в използването на източници на йонизиращи лъчения, създава се фонд “Безопасно съхранение на радиоактивни отпадъци” и “Извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация”. Създават се и два консултативни съвета към комитета: Съвет по безопасност на ядрените съоръжения и Съвет по радиационна защита. Националното законодателство се привежда в съответствие с разпоредбите на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда, увеличават се глобите за нарушения в областта на атомната енергия.

  2002 г.

  На 22.08.2002 г. с Постановление на Министерския съвет Комитетът за използване на атомна енергия за мирни цели се преобразува в Агенция за ядрено регулиране и прие Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).

  Агенцията е правоприемник на правата и задълженията, както и на активите и пасивите на КИАЕМЦ. Държавните служители и наетите на трудов договор от КИАЕМЦ преминават към новата структура, като числеността на персонала от 102 щатни бройки се запазва.

  За председател на агенцията Министерския съвет определи проф. д.физ.н. Емил Вапирев, който заема длъжността председател на КИАЕМЦ от ноември 2001 година. Според Устройствения правилник на АЯР председателят на Агенцията за ядрено регулиране е независим специализиран орган на изпълнителната власт, който осъществява държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и на отработеното гориво.

  Промените са в изпълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, който е в сила от 2 юли 2002 г.

  2004 г.

  На 20 октомври 2004 година, със заповед на МС, д-р Сергей Цочев встъпи в длъжност Председател на АЯР.

  След 1973 г. председатели на КИАЕМЦ са били Стефан Василев, Костадин Костадинов, Иван Пандев, Янко Янев, Лъчезар Костов, Владимир Христов, Георги Касчиев, Роберт Попиц, Емил Вапирев.

  Първи блок

  • Тип на реактора: ВВЕР-440, модел В-230, с два независими канала на системите за безопасност.
  • Въвеждане в експлоатация: Октомври 1974г.
  • Окончателно спиране от експлоатация: С решение на МС, спрян на 31.12.2002 г.
  • Лицензия за експлоатация: Серия “Е”, № 03492/18.10.2010 г., със срок на валидност до 17.10.2015 г. Обхват – съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци, което подлежи на извеждане от експлоатация.
  • Текущо състояние: На базата на новата лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение, издадена на ДП РАО, от 18 октомври 2010 първи блок е съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци към ДП РАО. Лицензията е издадена от АЯР във връзка с Решение № 839 на Министерски съвет от 20.12.2008 година, относно обявяване на блокове 1 и 2 за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.
  • Втори блок

   • Тип на реактора: ВВЕР-440, модел В-230, с два независими канала на системите за безопасност.
   • Въвеждане в експлоатация: Ноември 1975 г.
   • Окончателно спиране от експлоатация: С решение на МС, спрян на 31.12.2002 г.
   • Лицензия за експлоатация: Серия “Е”, № 03493/18.10.2010 г., със срок на валидност до 17.10.2015 г. Обхват – съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци, което подлежи на извеждане от експлоатация.
   • Текущо състояние: На базата на новата лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение, издадена на ДП РАО, от 18 октомври 2010 втори блок е съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци към ДП РАО. Лицензията е издадена от АЯР във връзка с Решение № 839 на Министерски съвет от 20.12.2008 година, относно обявяване на блокове 1 и 2 за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.

    

  Трети блок

  • Тип на реактора: ВВЕР-440, усъвършенстван модел В-230, с три независими канала на системите за безопасност.
  • Въвеждане в експлоатация: Декември 1980 г.
  • Окончателно спиране от експлоатация: С решение на МС, спрян на 31.12.2006 г.
  • Лицензия за експлоатация: Серия “Е”, № 04152/25.02.2013 г., със срок на валидност 5 години. Обхват – съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци, което подлежи на извеждане от експлоатация.
  • Текущо състояние: На базата на новата лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение, издадена на ДП РАО, от 25 февруари 2013 трети блок е съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци към ДП РАО. Лицензията е издадена от АЯР във връзка с Решение № 1038 на Министерски съвет от 19.12.2012 година, относно обявяване на блокове 3 и 4 за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.
  • Четвърти блок

   • Тип на реактора: ВВЕР-440, усъвършенстван модел В-230, с три независими канала на системите за безопасност.
   • Въвеждане в експлоатация: Юли 1982 г.
   • Окончателно спиране от експлоатация: С решение на МС, спрян на 31.12.2006 г.
   • Лицензия за експлоатация: Серия “Е”, № 04153/25.02.2013 г., със срок на валидност 5 години. Обхват – съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци, което подлежи на извеждане от експлоатация.
   • Текущо състояние: Текущо състояние: На базата на новата лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение, издадена на ДП РАО, от 25 февруари 2013 четвърти блок е съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци към ДП РАО. Лицензията е издадена от АЯР във връзка с Решение № 1038 на Министерски съвет от 19.12.2012 година, относно обявяване на блокове 3 и 4 за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.

  Пети блок

  • Тип на реактора: ВВЕР-1000 модел В-320 с три независими канала за системите за безопасност
  • Въвеждане в експлоатация: Ноември 1987 г.
  • Лицензия за експлоатация: Серия “Е”, № 03000/02.10.2009 г., със срок на валидност до 05.11.2017 г. Обхват – експлоатация на блока съгласно условията на издадената лицензия.
  • Текущо състояние: На 10.04.2015 г. блокът е спрян за планов годишен ремонт.

  Шести блок

  • Тип на реактора: ВВЕР-1000 модел В-320 с три независими канала за системите за безопасност
  • Въвеждане в експлоатация: Август 1991 г.
  • Лицензия за експлоатация: Серия “Е”, № 03001/02.10.2009 г., със срок на валидност до 02.10.2019 г. Обхват – експлоатация на блока съгласно условията на издадената лицензия.
  • Текущо състояние: Експлоатация в рамките на 20-та горивна кампания.

  Хранилище за отработено ядрено гориво (ХОГ)

  • Въвеждане в експлоатация: 1990 г.
  • Лицензия за експлоатация: Серия “Е”, №04441/25.06.2014 г., със срок на валидност десет години. Обхват – манипулиране и съхраняване на отработеното ядрено гориво от блоковете на АЕЦ “Козлодуй”, в съответствие изискванията на издадената лицензия.
  • Текущо състояние: В хранилището се съхранява отработено ядрено гориво от блоковете ВВЕР-440 и ВВЕР-1000. Степента на запълване на ХОГ позволява нормалната експлоатация на блоковете на АЕЦ “Козлодуй”.

  Сухо хранилище за отработено ядрено гориво

  • Технология на съхраняване: Контейнерна система с използване на контейнери тип CONSTOR 440/84 с въздушно охлаждане чрез естествена конвекция. Капацитет на контейнерите – 84 касети.
  • Лицензионен статус:
   • 19.02.2003г. – решение за избор на площадка
   • 28.04.2004г. – заповед за одобряване на избраната площадка
   • 28.12.2004г. – разрешение за проектиране
   • 17.06.2008г. – разрешение за строителство, със срок на валидност две години
   • 03.12.2009г. – заповед за изменение на разрешението на строителство
   • 25.11.2011г. – разрешение за въвеждане в експлоатация
  • Текущо състояние: Въвеждане в експлоатация на сградите, съоръженията и инсталациите, които имат основно, спомагателно и обслужващо предназначение, пряко необходими за експлоатацията на хранилището, съгласно условията на издаденото разрешение.

  АЕЦ Белене

  Belene2.jpgНа 8 април 2005 г. Министерски съвет взе решение за изграждане на нова ядрена мощност в България.

  Решението определя изграждането на АЕЦ с максимална ел. мощност 2000 MW на базата на реактор с вода под налягане.

  Решението е взето въз основа на:

  • технико икономическа обосновка;
  • одобрен доклад за ОВОС;
  • серия от обществени обсъждания, проведени през 2002 – 2004 г.

   

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *