Услуги предоставяни от образователната институция

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 20212022 учебна година)

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпи

Преместване на ученици в държавните и общински училища

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация изпълнение на ДБ към 30.06.2018 г.

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация