ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Информация към месец 06.2018 г.

CCF16072018_0001

Информация към месец 03.2018

 

Информация ДВ-1

Информация07042017 Информация- 01.2017

ИДБ 1-2015 гПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ – ГРАД ДУПНИЦА
гр. Дупница, 2600, ул. „Патриарх Евтимий” № 21, тел. 0701/ 50282; 50283:
ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 30.12.2014 г.

На основание утвърден бюджет със Заповед № РД 09-364/ 13.03.2014 г. на министъра на образованието и науката, в който са включени средствата за отопление с течно гориво и направени корекции от МОН, както следва:
– за средствата от формирания преходен остатък за 2013 година;
– за НП „ИКТ в училище”;
– за допълнителни средства за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал;
– за НП „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час” до м.X.2014 г.;
– за НП „Оптимизация на училищната мрежа”, Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” до м.XI.2014 г.;
– за диференцирано заплащане на директора
– за ПМС 129/ 11.07.2000 г., изменено и допълнено с Постановление № 64/ 24 март 2006 г.
– за РМС 533/ 22.07.2014 г. за увеличаване на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности;
– заповед № 276/15.12.2014 г. за извършени вътрешно компенсирани промени по плана за разходите по бюджета на училището.

Бюджета за 2014 г. е разпределен по параграфи, както следва:

По прихода:

1. Субсидия от МОН до 30.12.2014 г. 212897 лв.
в това число от преходен остатък от 2013 г. 7991 лв.

ОБЩО ПО ПРИХОДА: 212897 лв.

 ПАРАГРАФ  ОДОБРЕН        БЮДЖЕТ  за 2014 г.  РАЗХОДдо

30.12.2014 г.

 Остатъккъм

30.12.2014 г.

%   наизпълне-ние на бюджета
01 – 00 Заплати и възнаграждения на персонала   общо 184711 184711 0 100
01- 01 Заплати и възнаграждение на персонала нает по трудови  правоотношения 179548 179548 0 100
01- 09 ДТВ на педагогическият персонал за постигнати резултати 5163 5163 0 0
02 – 00 Други възнаграждения и плащания на персонала, в това число:  14631  14922  + 291   102
02 – 0502 – 05 СБКОПредставително облекло 42995170 42995170 00 100
02 – 08 Обезщетение по чл.222 ал./3/ и чл.224 от КТ 4669 4960 + 291 106
02 – 09 Болнични от работодателят   493   493 0
 05- 00  Осигурителни вноски от работодатели  39921  39921  0  100
05 – 51 Осигуряване за ДОО 21433 21433 0 100
05 – 52 УПФ   6102 6102  0 100
05 – 60 ЗО   9321 9321  0 100
05 – 80 ДЗПО /родени след 1960 г./   3065 3065  0 100
 10- 00   Издръжка  40810  26707  14103  65
10 – 12  Медикаменти     125    125 0 100
10 – 13  Работно облекло   1920  1920  0 100
10 – 1410 – 14  Учебни разходи, учебна документацияКвалификация на учителите    9271080    9271386  0+ 306 128
10 – 15  Материали /канцеларски и за стопански цели/  11500  7135  4365      62
10 – 16 Вода, ел. енергия, горива,  гориво смазочни материали за кормилна практика. 11820 7072 4748 60
10 – 20 Разходи за външни услуги / телефон, СОД, интернет, обслужване ТРЗ програма, трудова медицина и пътни разходи на учителите/ 12091 6795 5296 56
10 – 30 Текущ ремонт  0 0  0 0
10 – 51 Командировки в страната   950    950 0 100
10 – 62 Застраховки    397    397  0  100
19 – 81 Платени данъци мита и такси  1555 1555 0 100
40 – 00 Стипендиив това число  преходен остатък от 2013 г.                                                                    142251906      9300 4925 65
 ОБЩО :  295853  277116     18737  94
99 – 99 Централни доставки администрирани от ПРБК – гориво за отоплениев това число преходен остатък от 2013 г.  276054605     24295   3310  88

 

ПО РАЗХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ СА ВКЛЮЧЕНИ И СУМИТЕ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТ ИЗПЛАТЕНИ ОТ БЮДЖЕТА, КАКТО СЛЕДВА:

1. НП „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час” със осигуровките 306 лв.
2. По проект „Нова възможност за моето бъдеще” със осигуровките 353 лв.
3. Обезщетение на Бойко Ковачев – заместващ учител по български език и
литература по чл. 224 от КТ – на стойност 291 лв.
––––––
950 лв.
За изплатените от бюджета на училището 950 лв., кандидатстваме по съответните програми, за възстановяване на сумата.

ЗАЛОЖЕН ЛИМИТ към 30.12.2014 г. 212897 лв.
УСВОЕН ЛИМИТ към 30.12.2014 г. 193428 лв.
ОСТАТЪК 19469 лв.
В т. число от целеви средства – 6289 лв.

ПО ИЗВЪН БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ:
Училището е получило суми по проекти:
– BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ” и
– BG051PO001-3.1.03-0001 „ КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ”
1. На обща стойност с осигуровките 36921 лв.
2. Изразходвани суми по параграфи: 36921 лв. в това число за:
01 – 01 Заплати и възнаграждения по трудови правоотношения 5160 лв.
02 – 02 Възнаграждения по извън трудови правоотношения 6950 лв.
05 – 00 Осигурителни вноски от работодателя 1711 лв.
40 – 00 Стипендии 23100 лв.

По отношение на просрочията:
Към 30.12.2014 г. училището няма просрочени задължения.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:                                                            ДИРЕКТОР:
/Анка Карабельова/                                                                      /инж. Лина Стойчева/

 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ – ГРАД  ДУПНИЦА

гр. Дупница, 2600,  ул. „Патриарх Евтимий” № 21, тел. 0701/ 50282, 50283

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ  31.03.2015 г.

 

На основание утвърден бюджет със Заповед  №   РД 09-339/ 23.03.2015 г. на  Министъра на  образованието и науката, в който са  включени средствата за отопление с течно гориво, централна доставка на МОН за 2015 г.

Бюджета е разпределен по параграфи за 2015 г. както следва:

 

           По прихода:     

                                                                       

  1.  1.  Субсидия от МОН  за І- во тримесечие                                   51 083 лв.

                                                                     

              ОБЩО  ПО  ПРИХОДА:                                                               51 083 лв.             

 

ПАРАГРАФ

 

ОДОБРЕН        БЮДЖЕТ

 за 2015 г.

 

РАЗХОД

до

31. 03. 2015 г.

 

 

Остатък

към

31.03. 2015 г.

 

%   на

изпълне-

ние на бюджета

01 – 00

 

Заплати и възнаграждения на персонала:  

 в това  число:

 

191365

 

40443

 

150922

 

21

01 – 00

 

Заплати и възнаграждение на персонала нает по трудови  правоотношения  

165684

 

40443

 

125241

 

24

01 – 00

 

ДТВ на персонала 20711 0 20711 0
01 – 00

 

ДТВ на педагогическият персонал за постигнати резултати  

4970

 

0

 

4970

 

0

02 – 00 Други възнаграждения и плащания на персонала, в това число:  

10133

 

6168

 

3965

 

61

02 – 02 Възнаграждение по извън труд. правоотношения 0    90 0 0
02 – 05

02 – 05

СБКО

Представително облекло

  4333

4810

1044

4810

3289

0

24

100

02 – 09 Болнични от работодателят     990  224  766 23
 

05 – 00

 

Осигурителни вноски от работодатели

 

41173

 

8798

 

32375

 

21

05 – 51 Осигуряване за ДОО 22679 4786 17893 21
05 – 52 УПФ   6289 1288   5001 20
05 – 60 ЗО   9393 2076  7317 22
05 – 80 ДЗПО /родени след 1960 г./   2812  648  2164 23
 

10 – 00

 

 Издръжка

 

29606

 

3501

 

26105

 

12

10 – 12  Медикаменти     200 0 200 0
10 – 13  Работно облекло   2280 0 2280 0
10 – 14

10 – 14

 Учебни разходи, учебна документация

Квалификация на учителите

   929

1171

0

318

 929

853

0

27

10 – 15  Материали /канцеларски и за стопански цели/   8506 1410 7096 17
10 – 16 Вода, ел. енергия, ГСМ за кормилна практика  8160 521 7639 6
10 – 20 Разходи за външни услуги / телефон, СОД, интернет, обслужване ТРЗ програма, трудова медицина и пътни разходи на учителите/  

 

6000

 

 

861

 

 

5139

 

 

14

10 – 30 Текущ ремонт  1000 0 1000 0
10 – 51 Командировки в страната    950 292   658 31
10 – 62 Застраховки    410  99   311 24
19 – 81 Платени данъци и такси  1800 1555  245 86
40 – 00 Стипендии 11058 2720 8338 25
 

ОБЩО :

 

285135

 

63185

221950  

22

99 – 99

 

Централни доставки администрирани от ПРБК – гориво за отопление

.

 

  25000

 

 

7706

 

17294

 

31

                  

ПО РАЗХОДНИТЕ  ПАРАГРАФИ  ВЛИЗАТ И СУМИТЕ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ:

 

  1. НП „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час” със осигуровките         42  лв.
  2. По проект „Нова възможност за моето бъдеще” със осигуровките                           697  лв.
  3. Пътни разходи на учителите                                                                                              88  лв.                                                                                                                                   ––––––

827  лв.

 

За изплатените от бюджета на училището – 827 лв., ще кандидатстваме  / за възстановяване на сумата/  при публикуване на Националните програмите от МОН за 2015 г.

                                      

                          ЗАЛОЖЕН ЛИМИТ към  31.03.2015 г.                   51 083 лв.

                          УСВОЕН ЛИМИТ    към  31.03.2015 г.         44 866 лв.

                          ОСТАТЪК                                                                      6 217 лв.

                           В т. число остатък по извън бюджетни  сметки       760 лв.

 

     ПО ИЗВЪН БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ:

  1. Училището е получило суми по проекти:

–  BG051PO001-3.3.07-0001 УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ”   8604 лв.  

  1. 2. Изразходвани суми по параграфи:

01 – 01 Заплати и възнаграждения по трудови правоотношения    1152  лв.

02 – 02 Възнаграждения по извън трудови правоотношения          1584  лв.

05 – 00 Осигурителни вноски от работодателя                                   273  лв.

40 – 00 Стипендии                                                                                5400  лв.

Общо разход :                                                      8409 лв.

                           

По отношение на просрочията: 

Към 31.03.2015 г. училището няма просрочени задължения.

 

 

       ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:                                                   ДИРЕКТОР:

                        /Анка Карабельова/                                             /инж. Лина Стойчева/