График – ДЗИ 2014

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ  ГР. ДУПНИЦА

2600  гр. Дупница, обл. Кюстендил, ул. П. Евтимий” № 21, тел.0701/ 50282,

 

 

 

З А П О В Е Д

376

Дупница,  30.01.2014 г.

 

            На основание чл. 147 ал. 1 т. 1 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, чл. 22 и чл. 23 от Наредба № 3/17.05.2004 г.  за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, и в съответствие с Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2013-2014 година, определен със Заповед № РД 09–1131/ 04.09.2013 г. на министъра на образованието и науката 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

 

Г Р А Ф И К

 

На  дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити в ПГ по транспорт, град Дупница през учебната 2013-2014 година както следва:

Сесия май-юни

 

Дейност

Срок

Отговорник

Определяне състава на училищната зрелостна комисия.

до 14.02.2014 г.

Директор

Въвеждане и изпращане на предложения  за оценители, за квестори и за консултанти и на информация за сградата, залите и броя на местата в залите до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ

до 21.02.2014 г.

Директор

Приемане на заявленията на зрелостниците за допускане до държавни зрелостни изпити  и регистриране на заявленията в софтуерния продукт

 

от 10.03.2014 г.

до 21.03.2014 г.

Училищна зрелостна комисия

Обобщаване на информацията от заявленията и изпращане на справка до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ

до 25.03.2014 г.

10.00 ч.

Директор

Издаване на заповед на утвърдените за квестори и учители-консултанти

След утвърждаването им

Директор

Допускане до държавни зрелостни изпити

до 20.05.2014 г.

Училищна зрелостна комисия

Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ

до 20.05.2014 г.

Директор

Изпращане на справка за недопуснатите до ДЗИ зрелостници до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ

до 20.05.2014 г.

10,00 ч.

Директор

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 20.05.2014 г.

Директор

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

до 20.05.2014 г.

Училищна зрелостна комисия

Получаване на изпитните материали за съответния ДЗИ

до 07,00 ч. в деня на съответния изпит

Директор

Предаване на изпитните работи от съответния ДЗИ

до 12 часа след

приключване на съответния изпит

Директор

Приемане от регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ  копия от окончателните протоколи с изпитните резултати и оценените изпитните работи

 

до 09.06.2014 г.

Директор

Запознаване на зрелостниците с оценените изпитни работи

от 11.06.2014 г.

до 13.06.2014 г.

Училищна зрелостна комисия

            Заповедта да се сведе до знанието на всички учители и ученици от XII клас в ПГ по транспорт, град Дупница. Същата да бъде поставена на информационното табло в училището от Роза Коритарова – ЗАС.

           

 

 

 

 

 

ИНЖ.ЛИНА СТОЙЧЕВА

Директор на ПГ по транспорт