XI клас

 1. Срок от 03 юли 2023 г. до 14 юли 2023 г. включително.
 2. Ръководител на производствената практика на учениците от XI клас, 1 гр. в дневна форма на обучение – в професионално направление: 7620301 Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца – 3 СПК, проф.762030 Помощник – възпитател, ПН 762 Социална работа и консултиране е Полина Рогашка – заместник-директор.
 3. График за провеждане на производствената практика на учениците
  Тема

  Наименование на темата Брой часове ДАТА
  1 Встъпителен инструктаж. 2 03.07.2023
  2 Мястото на играта в системата на човешките дейности 2 03.07.2023
  3 Игрова дейност и общуване през различните възрастови периоди 3 03.07.2023
  4 Значение на играта за детското развитие 2 04.07.2023
  5 Играта като доминираща дейност в предучилищна възраст 2 04.07.2023
  6 Сюжетно-ролеви игри. Същност и характеристики 3 04.07.2023
  7 Игра – драматизация. Същност и характеристики 2 05.07.2023
  8 Конструктивни игри. Същност и характеристики 2 05.07.2023
  9 Дидактични и автодидактични игри 3 05.07.2023
  10 Подвижни игри. Същност. Видове 2 06.07.2023
  11 Промени в играта в начална училищна възраст 2 06.07.2023
  12 Връзка между играта и ученето 3 06.07.2023
  13 Компютърните игри и общуването 2 07.07.2023
  14 Специфика на детската литература. Детско четиво 2 07.07.2023
  15 Познавателно и възпитателно значение на детската литература 2 07.07.2023
  16 Литературни произведения за най-малките 2 10.07.2023
  17 Народно творчество за деца 2 10.07.2023
  18 Значението на хигиената и храненето за правилното отглеждане и развитие на детето 2 10.07.2023
  19 Хигиенни норми и средства за обезпечаване на безопасна вътрешна и външна среда 2 11.07.2023
  20 Грижи за поддържане чистотата на помещенията за занимания и отдих 2 11.07.2023
  21 Медико-хигиенни изисквания към детските играчки 2 11.07.2023
  22 Лична хигиена на детето 2 12.07.2023
  23 Дневен режим на детето 2 12.07.2023
  24 Партниране със семейството за създаване на хигиенни навици у децата 2 12.07.2023
  25 Физиологични потребности на детския организъм от основни хранителни вещества и продукти 2 13.07.2023
  26 Основни изисквания към здравословното хранене 2 13.07.2023
  27 Методи, средства и форми на възпитание Интернет и медиите в процеса на възпитание. Училището като фактор на възпитание 2 13.07.2023
  28 Ролята на помощник-възпитателя във възпитанието на детето 2 14.07.2023
  29 Семейство и възпитание. Родителски стилове на възпитание. 2 14.07.2023
  30 Защита на производствената практика 2 14.07.2023
    Общо: 64  
 4. Ръководител на производствената практика на учениците от XI клас в 2 гр. дневна форма на обучение – в професионално направление: код 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, професия: код 525020 Монтьор на транспортна техника, специалност: код 5250201 Автотранспортна техника –  Валери Белински, старши учител, теоретично обучение.
 5. График за провеждане на производствената практика на учениците
  Тема

  Наименование на темата Брой часове ДАТА
  1 Встъпителен инструктаж. 2 03.07.2023
  2 Мястото на играта в системата на човешките дейности 2 03.07.2023
  3 Игрова дейност и общуване през различните възрастови периоди 3 03.07.2023
  4 Значение на играта за детското развитие 2 04.07.2023
  5 Играта като доминираща дейност в предучилищна възраст 2 04.07.2023
  6 Сюжетно-ролеви игри. Същност и характеристики 3 04.07.2023
  7 Игра – драматизация. Същност и характеристики 2 05.07.2023
  8 Конструктивни игри. Същност и характеристики 2 05.07.2023
  9 Дидактични и автодидактични игри 3 05.07.2023
  10 Подвижни игри. Същност. Видове 2 06.07.2023
  11 Промени в играта в начална училищна възраст 2 06.07.2023
  12 Връзка между играта и ученето 3 06.07.2023
  13 Компютърните игри и общуването 2 07.07.2023
  14 Специфика на детската литература. Детско четиво 2 07.07.2023
  15 Познавателно и възпитателно значение на детската литература 2 07.07.2023
  16 Литературни произведения за най-малките 2 10.07.2023
  17 Народно творчество за деца 2 10.07.2023
  18 Значението на хигиената и храненето за правилното отглеждане и развитие на детето 2 10.07.2023
  19 Хигиенни норми и средства за обезпечаване на безопасна вътрешна и външна среда 2 11.07.2023
  20 Грижи за поддържане чистотата на помещенията за занимания и отдих 2 11.07.2023
  21 Медико-хигиенни изисквания към детските играчки 2 11.07.2023
  22 Лична хигиена на детето 2 12.07.2023
  23 Дневен режим на детето 2 12.07.2023
  24 Партниране със семейството за създаване на хигиенни навици у децата 2 12.07.2023
  25 Физиологични потребности на детския организъм от основни хранителни вещества и продукти 2 13.07.2023
  26 Основни изисквания към здравословното хранене 2 13.07.2023
  27 Методи, средства и форми на възпитание Интернет и медиите в процеса на възпитание. Училището като фактор на възпитание 2 13.07.2023
  28 Ролята на помощник-възпитателя във възпитанието на детето 2 14.07.2023
  29 Семейство и възпитание. Родителски стилове на възпитание. 2 14.07.2023
  30 Защита на производствената практика 2 14.07.2023
    Общо: 64