X клас

Срок от 03 юли 2023 г. до 14 юли 2023 г. включително, за учениците в Ха клас и от 03 юли 2023 г. до 14 юли 2023 г. включително, за учениците в Хб клас.

 1. График за провеждане на производствената практика на учениците от X а клас в дневна форма на обучение – в професионално направление: 7620301 Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца – 3 СПК, проф.762030 Помощник – възпитател, ПН 762 Социална работа и консултиране:
 2. Тема

  Наименование на темата Брой часове ДАТА
  1 Встъпителен инструктаж. Място на играта в системата на човешките дейности. Игрова дейност и общуване през различните възрастови периоди. 7 03.07.2023
  2 Значение на играта за детското развитие. Играта като доминираща дейност в предучилищна възраст. Сюжетно ролеви игри. Същност и характеристики. 7 04.07.2023
  3 Игра-драматизация. Същност и характеристики. Конструктивни игри. Същност и характеристики.

  Дидактични и автодидактични игри.

  7 05.07.2023
  4 Подвижни игри. Същност. Видове. Промени в играта в начално училищна възраст. Връзка между играта и ученето. 7 06.07.2023
  5 Компютърните игри и общуването. Специфика на детската литература. Детско четиво. Познавателно и възпитателно значение на детската литература. 6 07.07.2023
  6 Литературни произведения за най-малките.  Народно творчество за деца. Значението на хигиената и храненето за правилното отглеждане и развитие на детето. 6 10.07.2023
  7 Хигиенни норми и средства за обезпечаване на безопасна вътрешна и външна среда. Грижи за поддържане чистотата на помещението за занимания и отдих. Медико-хигиенни изисквания към детските играчки. 6 11.07.2023
  8 Лична хигиена на детето.  Дневен режим на детето. Партниране със семейството за създаване на хигиенни навици на децата. 6 12.07.2023
  9 Физиологични потребности на детския организъм от основни хранителни вещества и продукти. Основни изисквания към здравословното хранене. Методи средства и форми на възпитание. Ролята на помощник възпитателя във възпитанието на детето. 6 13.07.2023
  10 Семейство и възпитание. Родителски стилове на възпитание. Интернет и медиите в процеса на възпитание. Училището като фактор на възпитание. Защита на производствената практика. 6 14.07.2023
  Общо: 64
 3. Hрафик за провеждане на производствената практика на учениците от професионално направление: код 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплав ателни средства, професия: код 525020 Монтьор на транспортна техника, специалност: код 5250201 Автотранспортна техника в X б клас:
Наименование на темата Брой часове Дата
 
 1. Встъпителен инструктаж.
1 ч. 03.07.2023 г.
  2. Запознаване с вътрешните правила и организация на работното място. 1 ч. 03.07.2023 г.
   3. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ И ДЕМОНТАЖ НА ДВГ. Запознаване с учебната работилница и работното място.     Техническа документация. ЗБУТ  5 ч. 03.07.2023 г.
  4. Измерване на размера и формата на детайлите от двигателите с вътрешно горене (ДВГ).

5. Ремонт. Възстановяване. Регулиране. ЗБУТ.

 4 ч 04.07.2023 г.
  6. ТО на Коляно-мотовилков механизъм (КММ). Ремонт. Възстановяване. Регулиране. ЗБУТ.  3 ч. 04.07.2023 г.
  7. ТО на Газоразпределителен механизъм (ГРМ).  Ремонт. Възстановяване. Регулиране. ЗБУТ.  4 ч. 05.07.2023 г.
  8. Монтаж и демонтаж на гуми. Ремонт. ЗБУТ  3 ч 05.07.2023 г.
  9. Комплексно упражнение.

10. Работа по индивидуални практически задания. ЗБУТ.

 3ч. 06.07.2023 г.
  11. Комплексно упражнение. ЗБУТ.  4 ч. 06.07.2023 г.
  12. ТО и ремонт на мазилна система.. ЗБУТ.  6 ч. 07.07.2023 г.
  13.ТО и ремонт на охладителна система. ЗБУТ  6 ч. 10.07.2023 г.
  14. Комплексно упражнение. ЗБУТ  2 ч. 11.07.2023 г.
  15.ТО и ремонт на горивна система на бензинов ДВГ. ЗБУТ.  4 ч. 11.07.2023 г.
  16 ТО и ремонт на горивна система на дизелов ДВГ. ЗБУТ.  4 ч. 12.07.2023 г.
  17 ТО и ремонт на запалителна система.

ЗБУТ

 2 ч. 12.07.2023 г.
  18 ТО и ремонт на  пускова система. ЗБУТ.  6 ч. 13.07.2023 г.
  19 Комплексно упражнение. Работа по индивидуални практически задания.  6 ч. 14.07.2023 г.
  Общо 64 ч. От 03.07.2023 г.

До 14.07.2023 г.