САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

Предстоящи изпити на учениците в самостоятелна форма на обучение сесия декември-януари на учебна 2023/2024 година.

СФО сесия декември-януари

Ред и организиране на поправителна априлска сесия за учениците от XII клас – СФО

Изпитите ще бъдат проведени след попълване на заявление за явяване на учени от   клас в СФО

 

Приемането на учениците в СФО става, след подаване на заявление до директора лично или от упълномощено лице, придружено с документи, удостоверяващи основанието за кандидатстване, в срок от 30 юни до 14 септември.

За записване в самостоятелна форма на обучение могат да кандидатстват външни ученици, като представят свидетелство за основно образование, медицинска карта и 2 бр. снимки.

Учениците от  самостоятелна форма се явяват на следните изпитни сесии:

  1. м. декември – редовна сесия;
  2. м. април – поправителна;
  3. м. юни – поправителна сесия.
  4. за учениците от XII клас – май.

/за ученици от XII клас, неуспешно положили изпитите си в редовна декемврийска и априлска поправителна сесия се дава възможност, за още една поправителна, определена със заповед на директора, при необходимост през месец май, преди провеждането на ДЗИ/

Ученици, записани, но неявили се на декемврийска сесия, подават заявления за явяване на априлска  сесия.

Ученик, който не е положил успешно всичките си изпити по Учебния план за съответния клас, за който се явява, не може да подава заявление за обучение в следващия клас.

Лица записани/преминали в СФО след редовната сесия, имат право да се явяват на априлска и юнска поправителни сесии.