ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

ГРАФИК

 

ХІ а клас, дневна и самостоятелна форма на обучение – професионално направление: код 345 Администрация и управление  професия: код 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес специалност: код 3450501 Малък и среден бизнес;

Тема

Наименование на темата Брой часове ДАТА
1 Встъпителен инструктаж. Запознаване с вътрешните правила и организацията на работата във фирмата. 6 01.07.2020
2 Длъжностна характеристика. Права и задължения на изпълняващия длъжността. Комуникационни връзки. 6 02.07.2020
3 Организационна структура. Документооборот. 6 03.07.2020
4 Работа с документи. Вътрешнофирмени писмени комуникации. 6 06.07.2020
5 Работа с документи. Бизнес комуникации. 6 07.07.2020
6 Отчитане на суровини, материали, стоки. 6 08.07.2020
7 Отчитане на паричните средства. 6 9.07.2020
8 Обслужване на граждани /клиенти/. 6 10.07.2020
9 Инвентаризация. 6 13.07.2020
10 Фирмена култура. 6 14.07.2020
Общо: 60

 

ХІ б клас, дневна и самостоятелна форма на обучение –  професионално направление: код 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства професия: код 5250201 Автостроителна техника и код 5250202 Пътностроителна техника, специалност: код 525020 Монтьор на транспортна техника;

№ по ред                   Наименование на темите Брой часове ДАТА
1 Работа по рами,карусерии и купета на автомобила.Възстановяване. ЗБУТ. 6 01.07.2020
2 ТО на преден мост.Ремонт.

Възстановяване.Регулиране.ЗБУТ.

6 02.07.2020
3 ТО на заден мост.Ремонт.

Възстановяване.Регулиране.ЗБУТ

6 03.07.2020
4 ТО на окачването.Ремонт.

Възстановяване.Регулиране.ЗБУТ

6 06.07.2020
5 Монтаж и демонтаж гуми.Ремонт.ЗБУТ. 6 07.07.2020
6 ТО на специализирана техника 6 08.07.2020
7 Комплексно упражнение.ЗБУТ. 6 09.07.2020
8 ТО и ремонт на спирачна система.ЗБУТ 6 10.07.2020
9 ТО и ремонт на кормилна система.ЗБУТ 6 13.07.2020
10 Комплексно упражнение.ЗБУТ 6 14.07.2020
ОБЩО: 60