ПРОЕКТИ

  1. Проект  BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ученически практики 2 (mon.bg)

 

2. Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

react.mon.bg | Информационна система

 

3. BG05M2OP001-2.011-0001 ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

https://podkrepazauspeh.mon.bg/

3. ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Информационна платформа за педагогически специалисти (mon.bg)

За период 12.07.2021 г. до 20.07.2021 г. се проведе обучение на педагогическите специалисти от ПГТ „Коста Петров“, с. Борован, на тема „Иновативно училище“.

4. НП „ИКТ – Средства за електронен дневник за училища, ЦПЛР и ЦСОП”.

5. НП „ИКТ – Средства за Интернет свързаност”.

6. НП „Бизнесът преподава, “Модул 1 „Бизнесът в училище“ („Семинари в училище“) и „Модул 1 „Бизнесът в училище“  („Включване на представители на бизнеса в учебния процес„)

7. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” Модул „Културните институции като образователна среда“.

8. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” Модул „Библиотеките като образователна среда“.

(2) Професионална гимназия по Транспорт „Коста Петров“ с.Борован, област Враца | Facebook