ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ

Професионална гимназия по Транспорт „Коста Петров” с. Борован е единственото средно училище на територията на община Борован, което приема за обучение ученици след завършено основно образование. За предстоящата учебна 2022-2023 държавният план прием в училището ни е разпределен в две паралелки, но в четири специалности. И четирите предложени професии попадат в индикативния списък на специалностите с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда.

 

 

Първата паралелка е разделена с прием на 13 ученици в професия Помощник-възпитател, специалност Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца и 13 ученици в професия Спедитор-логистик, специалност Спедиция, транспортна и складова логистика.

 

 

Втората паралелка е разделена с прием на 13 ученици в професия Монтьор на транспортна техника, Специалност Автотранспортна техника и 13 ученици в професия Електромонтьор, специалност – Електрообзавеждане на транспортна техника.

Подаване на документи за участие в приема –  осъществява се онлайн на следния линк: https://priem.mon.bg/

Подаване на документи за участие в приема на ученици 05 – 07 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране от 13 до 15 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21-22 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2022 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2022 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване 08 септември 2022 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2022 г. вкл.

АФИШ ДЪРЖАВЕН ПЛАН (1)

1. Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране след положени изпити от НВО и/или проверка на способностите за приемане в VIII клас:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ- ФОРМАТ НА MS WORD

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ – PDF ФОРМАТ

2. Заявление за участие във втори етап на класиране след положени изпити от НВО и/или проверка на способностите за приемане в VIII клас:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 1.16 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ  – ФОРМАТ НА MS WORD

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 1.16 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – PRF ФОРМАТ

За учебна 2022/2023 година балообразуващите оценки отново са:

  • удвоената оценка от НВО по Български език и литература;
  • удвоената оценка от НВО по Математика;
  • оценките  по География и икономика и Физика и астрономия от свидетелството за основно образование.
Сроковете ще бъдат оповестени по-късно!
Обявяване на списъците с приетите  ученици  на първи етап на класиране
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
Подаване на заявления за участие в трети етап на класиране
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране .
Обявяване на записаните ученици и броя на незаетите  места след трети етап на  класиране
Попълване на свободните места след трети етап на класиране и записване Определя се от директора на училището в срок до …

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.