ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ

Професионална гимназия по Транспорт „Коста Петров” с. Борован е единственото средно училище на територията на община Борован, което приема за обучение ученици след завършено основно образование.

За предстоящата учебна 2024-2025 държавният план прием в училището ни е разпределен в две паралелки, но в три специалности. И трите предложени професии попадат в индикативния списък на специалностите с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда.

 

 

Първата паралелка е разделена с прием на 13 ученици в професия Помощник-възпитател, специалност Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца и 13 ученици в професия Спедитор-логистик, специалност Спедиция, транспортна и складова логистика.

 

 

Втората паралелка е разделена с прием на 26 ученици в професия Монтьор на транспортна техника, Специалност Автотранспортна техника.

Подаване на документи за участие в приема –  осъществява се онлайн на следния линк: https://priem.mon.bg/

 

1. Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране след положени изпити от НВО и/или проверка на способностите за приемане в VIII клас:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ- ФОРМАТ НА MS WORD

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ – PDF ФОРМАТ

2. Заявление за участие във втори етап на класиране след положени изпити от НВО и/или проверка на способностите за приемане в VIII клас:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 1.16 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ  – ФОРМАТ НА MS WORD

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 1.16 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – PRF ФОРМАТ

За учебна 2024/2025 година балообразуващите оценки отново са:

  • удвоената оценка от НВО по Български език и литература;
  • удвоената оценка от НВО по Математика;
  • оценките  по География и икономика и Информационни технологии от свидетелството за основно образование.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.